ДВ, бр. 63 от 17.7.2020: Наредба за медицинската експертиза

В броя е обнародвано РЕШЕНИЕ № 1632 от 31 януари 2020 г. по административно дело № 10422 от 2018 г.

С решението се отменя разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от приложение № 2 на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно тази точка при оценка на процента намалена работоспособност се вземаше предвид само заболяването с най-висок процент, а останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземаха предвид.

На 18.07.2020 г. в портала за обществени консултации вече има Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза със срок з аконсултации до 31 юли, с който се въвежда същия текст отново.

В мотивите към Постановлението е посочено, че т. IV определя начинът по който се оценява ТНР/ВСУ, когато уврежданията са две или повече и най-малко две от тях са с определен процент
ТНР/ВСУ – 50 или над 50 на сто. В този случай към най-високия процент от съответната отправна точка на найтежкото увреждане се добавят 20 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи
увреждания.

Вашият коментар