ДВ, бр.60 от 20.7.2018: Облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

С Постановление № 143 от 13 юли 2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения на наредбите, свързани с безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.

Измененията касаят лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съответните съоръжения с повишена опасност и целят облекчаване на административната тежест.

При кандидатстване за вписване в регистъра вече не е необходимо да се представят следните документи:

  • съдебно удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
  • копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
  • копия от трудовите договори на персонала;
  • копие от дружествения договор.

Изменени са:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ