ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Закон за МВР – процедура за издаване на становища за пожарна безопасност

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи са направени допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи.

Допълненията нямат нищо общо с личните документи, а касаят дейностите на органите по пожарна безопасност по издаване на становища и сертификата по пожарна безопасност.

Добавен е нов чл. 125а, в който подробно е описана процедурата за издаване на становища и сертификати по пожарна безопасност от органите по пожарна безопасност:

  1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
  2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация;
  3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
  4. сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност.

В интерес на истината същата процедура заедно с вида на подаваното заявление и издавани документи вече са налични в Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, а промените в нея бяха направени съответно 2017-а и 2019-а година.

Сега в закона има повече подробности относно конкретните действия:

  • конкретните действия при установяване на нередности и срокове за уведомяване и отстраняване
  • условията за спиране на производството по издаване на документи.

Текстът на чл. 125 ал. 5, който се отнася до влизането в сила на издаваните документи, е допълнен с описание на всички издавани документи (до момента се отнасяше само до становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти) - те влизат в сила от деня на издаването им.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ