ДВ, бр. 57 от 19.7.2019: Изменения на Наредба 16 за емисии на ЛОС при товарене и разтоварване на бензини

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

На практика това са стари изменения, които бяха отменени с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС обнародвано в ДВ, бр. 7 от 2019 г. заради процедурни нарушения при извършване на промените.

Какви са измененията:

Отменени чл. 4, чл. 7, чл. 10 и чл. 13, които се отнасят до влизане в сила на някои разпоредби през 2005-2009 г.

Всички терминали с инсталации за товарене или разтоварване на автоцистерни трябва да са оборудвани с площадки за дънно пълнене, отговарящи на техническите изисквания в Приложение 3 (до момента изискването е за поне една такава площадка) (чл. 6)

Изменения в допълнителните разпоредби (определенията):

  • Допълнение на определението за "инсталация за съхранение" - всеки неподвижен резервоар, използван за съхранение на бензини в терминали или бензиностанции (т. 3)
    - вместо определение за "действащи инсталации за съхранение и товарене или разтоварване на бензини и бензиностанции" има определение за "съществуваща бензиностанция" (т. 7)
  • вместо определение за "нови инсталации за съхранение и товарене или разтоварване на бензини и бензиностанции" има определение за „нова бензиностанция“ (т. 8)
  • Актуализирани са определенията за „нова подвижна цистерна“ и "производителност на терминал" (т. 9 и 10).

Създават се нови т. 16 – 20 с определения за:
16. „система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари“;
17. „ефективност на улавянето на бензиновите пари“;
18. „съотношение пари/бензин“;
19. „производителност на бензиностанция“;
20. „основен ремонт“ на системата за зареждане с гориво.

Създадено е ново Приложение № 6 към чл. 14г, ал. 3 относно вида на стикера, който се поставя на колонката за съответствие на системата.

Измененията влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ - 19.07.2019 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ