ДВ, бр. 53 от 5.7.2019: Дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ – облекчаване на административната тежест

В брой 53 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 162 от 28 юни 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят три наредби в областта на дейностите в ядрени съоръжения и дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

Измененията са свързани с облекчаване на административната тежест при подаване на заявления, както и някои технически поправки.

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Измененията са свързани с облекчаване на административната тежест, като някои документи, които до момента трябваше да се прилагат към заявление за издаване на лицензии и разрешения вече ще се осигуряват по служебен път:

  • Заявление за издаване на лицензия или разрешение за дейности в ядрени съоръжения и за сделки с ядрени съоръжения и с ядрен материал - отпада изискването да се прилага декларация на членовете на управителните и контролните органи на заявителя - юридическо лице, съответно на едноличния търговец, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер (чл. 35, отм. т. 3 на ал. 1).
  • При подаване на заявление за издаване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ отпада изискването за прилагане на документ от метрологичен контрол на техническите средства, които се използват за измерване на радиационните характеристики на работната среда (чл. 75, отм. т. 13 на ал. 2)
  • При прекратяване на дейността, вписана в регистъра по чл. 27, ал. 2 от ЗБИЯЕ лицата уведомяват писмено председателя на АЯР, но вече няма изрично изискване това да става с декларация.(чл. 98л, изм. т. 3).
  • При подаване на заявлението за издаване на лицензия или разрешение по чл. 15, ал. 3, т. 5 и ал. 4, т. 7, 13 и 17 от ЗБИЯЕ вече не се изисква прилагане на декларация на членовете на правителните и контролните органи на заявителя - юридическо лице, съответно на едноличния търговец, или физическо лице - заявител, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.
  • Към заявлението за издаване на разрешение за превоз на ядрен материал вместо "документи, удостоверяващи съответствието на пътищата с условията за безопасен превоз" се изисква прилагането на "документ за извършен оглед от лицензианта на състоянието на пътя по маршрута на превоза и заключение, че превозът може да бъде извършен безопасно" 9л. 101, ал. 1, изм. т. 12)

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Нанесени са технически поправки, свързани с препратки към други нормативни актове в чл. 26а, ал. 1 т. 2 и т. 3 (свързани с изключенията, при които не се изисква удостоверение за правоспособност).

Отпадат изискванията за прилагане на следните документи към заявлението за издаване на лицензия за специализирано обучение (чл. 30, ал. 1,отм. т. 1 – 3):

  1. съдебно решение за регистрация на заявителя и удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията на заявителя;
  2. удостоверение от съответния съд, което доказва, че по отношение на заявителя - търговец, не е открито производство по несъстоятелност;
  3. свидетелство за съдимост на членовете на управителните и контролните органи на заявителя - юридическо лице, съответно на едноличния търговец;

Отпада изискването лицензиантите да изпращат в АЯР заверени копия от издадените от тях удостоверения за правоспособност в 7-дневен срок от издаването на удостоверението (отм. чл. 57)

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

Направени са техничекси поправки в препратките към нормативни актове в чл. 16, който се отнася до случаите, в които се изисква системата за физическа защита трябва да бъде въведена е експлоатация с необходимата документация преди подаване на заявление.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ