ДВ, бр. 5 от 17.01.2020: Важни изменения относно канцерогени и мутагени

В брой 5 на Държавен вестник от 17.1.2020 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Измененията са свързани с:

 • Гранични стойности за нови химични агенти, обявени като канцерогенни или мутагенни
 • Изменение в гранични стойности на химични агенти, преместване от приложение 1 на Наредба 13/2003 г. за химичните агенти в отделно приложение на Наредба 10/2003 г.
 • Изменение в съдържанието на списъка на работещите с канцерогени и/или мутагени, който се изпраща в Инспекция по труда и Регионалнатра здравна инспекция ежегодно.
 • Последващо проследяване на здравното състояние от общопрактикуващите лекари след прекратяване на работа с експозиция.
 • Извеждане на описанието на дейностите, при които трябва да се счита, че има експозиция на канцерогени и/или мутагени в отделно приложение и добавяне на нови дейности към списъка.
 • Отпада граничната стойност за прах от мека дървесина.

Измененията въвеждат изискванията на три директиви:

 • Директива (ЕС) 2017/2398 на ЕП и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
 • Директива (ЕС) 2019/130 на ЕП и на Съвета от 16 януари 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО
 • Директива (ЕС) 2019/983 на ЕП и на Съвета от 5 юни 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО

Описаните в тези три директиви химични агенти като канцерогенни, бяха извадени от Приложение 1 на Наредба 13/2003 г. и бе съставено ново приложение към Наредба 10/2003 г.

Интересното е, че в приложението на Наредба 13/2003 г. остават някои химични агенти, които не са част от описаните в директивите за канцерогените (и съответно не са преместени в Наредба 10/2003 г.), но често са посочвани като такива при нотификация.

Например в сайта на ECHA за Циклофосфамид (CAS № 6055-19-2) е посочено, че в мнозинството от нотификациите той е класифициран като канцероген 1А и мутаген 1А (това са най-тежките категории). Циклофосфамидът, обаче, остава в Приложение 1 на Наредба 13.

Остават в наредба 13 и граничните стойности за "Прах смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция" и "Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция", а това се контролира именно заради канцерогенното действие на свободния кристален силициев диоксид.

В наредбата е допусната и една техническа грешка. Относно формалдехид има препратка към забележка 14, но такава не съществува. Вероятно това е допусната техническа грешка, защото приложимата забележка е номер 13. Също така вероятно скоро ще има изменение на наредбата за изменение, за да се поправи тази техническа грешка. Грешката е поправена с § 5.от Заключителните разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. в ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г.

Нови химични агенти

С тези изменения се добавят нови седем опасни химични агента с гранични стойности и два без гранични стойности, които трябва да се имат предвид като възможност за канцерогенно действие през кожата.

Нови химични агенти с гранични стойности:

 • Огнеупорни керамични влакна, които са класифицирани като канцерогенни
 • О-толуидин
 • 4,4′-метилендианилин
 • Етилен дибромид
 • Бромоетилен
 • Отработени газове от дизелови двигатели - измерва се елементарен въглерод.
 • 4,4'-Метиленбис(2-хлороанилин)

Химични агенти с канцерогенно действие през кожата:

 • Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на настоящата директива
 • Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя

Химични агенти, преместени от Наредба 13 в Наредба 10 като канцерогенни

Общо са преместени 18 химични агента. Те са описани в таблицата в края на това уведомление под наименованието "“ХИМИЧНИ АГЕНТИ С ИЗМЕНЕНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ”. В колоната "№ по ред" сме оставили оригиналния номер от приложение 1 на Наредба 13.

Без промяна в граничните стойности е бензен.

С облекчени гранични стойности са:

 • Акриламид
 • Винилхлорид (винилхлориден мономер)
 • 1, 2 дихлоретан (етиленов дихлорид)
 • Респирабилен прах от кристален силициев диоксид - респирабилна фракция.

С понижени гранични стойности са:

 • Арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсениеви съединения
 • Берилий и неорганични берилиеви съединения
 • 1,3-бутадиен (дивинил) - 22 пъти!
 • Прах от твърда дървесина
 • Епихлорхидрин
 • Етиленов оксид (Етиленоксид)
 • Кадмий и неговите неорганични съединения - инхалабилна фракция - 50 пъти!
 • 2-нитропропан
 • Пропиленов оксид (1,2-епоксипропан) - 20 пъти!
 • Трихлороетилен
 • Формалдехид
 • Хидразин
 • Съединения на 6-валентния хром, които са класифицирани като канцерогенни в категория 1A или 1В

Тъй като ще е трудно на работодателите веднага да влязат в изискванията, особено в някои производства, в директивите и съответно наредбата са дадени преходни периоди, а в някои случаи става стъпаловидно намаляване на граничните стойности във времето.

В края на анализа ще намерите таблица, в която може да проследите как се изменят стойностите и кога.

Изменение в съдържанието на списъка на работещите с канцерогени и/или мутагени

Да напомним, че съгласно чл. 21 работодателят е задължен да изготви списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността (няма значение дали е минизиран или приемлив).

Ежегодно работодателят трябва да изпрати списъка в срок до 31 март в териториалната дирекция "Инспекция по труда" и съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира предприятието.

Съдържание на списъка до момента Съдържание на списъка от 17.01.2020 г.
1. видът на извършваната работа

2.канцерогенът и/или мутагенът, на който са експонирани работещите

3. данни за експозицията

4. данни за аварии и инциденти

1. дейностите и/или производствените процеси, при които работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени;
2. причините, обуславящи необходимостта от използване на канцерогени или мутагени;
3. произвежданите или използваните количества вещества или смеси, които съдържат канцерогени или мутагени;
4. броя на експонираните работещи;
5. предприетите предпазни и защитни мерки;
6. вида на използваните колективни средства за защита и лични предпазни средства;
7. вида и степента на експозиция;
8. случаите на замяна на използваните канцерогени и мутагени с вещества, смеси или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни.

Както виждате, тази година ще има повече работа по изготвяне на списъка.

ВИЖ ОБРАЗЕЦ НА СПИСЪКА

Проследяване на здравното състояние от общо практикуващите лекари

В нова алинея 4 към чл. 22 е посочено следното:

Работещите по ал. 1 след прекратяване на работа с експозиция подлежат на наблюдение от общопрактикуващ лекар при провеждането на профилактични прегледи и изследвания по реда на наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето. При съмнение за развитие на професионално заболяване лицата се насочват към съответен специалист/лечебно заведение.

Остава въпросът как общопрактикуващият лекар ще получи информация, че лицето извършва работа с експозиция на канцерогени/мутагени, както и информация кога е спряло да работи при такава експозиция...

Дейности, при които се счита, че има експозиция на канцерогени/мутагени

Съгласно наредбата се счита, че има работа с експозиция на канцерогени и мутагени, когато е налична класификация на опасния химичен агент като канцероген категория 1А или 1В, както и до момента имаше описание на дейности към определението.

Сега те са изведени в отделно приложение №3 и са добавени три нови дейности:

 1. производство на аурамин.
 2. работи, при които работещите са експонирани на полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи се в каменовъглени сажди, каменовъглени смоли или катрани;
 3. работи, при които работещите са експонирани на прах, дим или аерозол при пържене или електролитно рафиниране на медно-никелов щайн;
 4. процеси със силни киселини при производство на изопропилов алкохол;
 5. работи, при които работещите са експонирани на прах от твърдо дърво, както и вещество или смес, освобождавани при тези процеси.
 6. НОВО: Работа, свързана с експозиция на респирабилен прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес.
 7. НОВО: Работа, свързана с кожна експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя.
 8. НОВО: Работа, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели.

Отпада граничната стойност за прах от мека дървесина

Граничната стойност е възстановена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. в ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г.

В ред 170 на Наредба 13/2003 г. бяха описани гранични стойности за прах както от мека дървесина, така и от твърда. Съгласно § 16. от ПЗР на наредбата за изменение ред 170 се заличава.

Със заличаването на ред 170 в приложение 1 на Наредба 13/2003 г. отпада граничната стойност за "Дървесен прах: меки дървесни видове инхалабилна фракция". Този ред не е с изменено съдържание, а директно се заличва целия!

В новото приложение на Наредба 10/2003 г. виждаме само гранична стойност за прах от твърда дървесина.


НОВИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ

Заб. "брой влакна на кубичен сантиметър" вече е "влакна на милилитър".

В "№ по ред" виждате номера на реда в новото приложение на Наредба 10.

№ по ред
Наименование на агента
CAS №(2)
Гранични стойности
Забележка
8 часа(3)
Краткосрочна(4)
mg/m3(5)
ppm(6)
f/ml(7)
mg/m3(5)
ppm(6)
f/ml(7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на § 1, т. 1, буква „а“ от допълнителните разпоредби
-
-
-
0,3
-
-
-
-
12.
О-толуидин
95-53-4
0,5
0,1
-
-
-
-
Кожа
13.
4,4′-метилендианилин
Граничната стойност и забележката са в сила от 20.02. 2021 г.
101-77-9
0,08
-
-
-
-
-
Кожа
15.
Етилен дибромид
Граничните стойности и забележката са в сила от 20.02. 2021 г.
106-93-4
0,8
0,1
-
-
-
-
Кожа
19.
Бромоетилен
593-60-2
4,4
1
-
-
20.
Отработени газове от дизелови двигатели
В сила от 21 февруари 2023 г.
За отработени газове от дизелови двигатели в подземните минни работи и изграждането на тунели - от 21 февруари 2026 г.
-
0,05(*)
-
-
-
-
-
-
21.
Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на настоящата директива
-
-
-
-
-
-
-
Кожа
В сила от 20.02. 2021 г.
22.
Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя
Забележката е в сила от 20.02. 2021 г.
Кожа
27.
4,4'-Метиленбис(2-хлороанилин)
Граничната стойност и забележката са в сила от 11.07.2021 г.
101-14-4
0,01
-
-
-
-
-
Кожа

ХИМИЧНИ АГЕНТИ С ИЗМЕНЕНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

ПРЕМЕСТЕНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА НАРЕДБА 13 в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА НАРЕДБА 10

Заб. При отбелязване на "Кожа" в забележка, това означава, че е възможен значителен принос за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

В "№ по ред" виждате номера на реда, който вече е заличен в Наредба 13/2003.


по
ред
 Химичен агент  CAS №Гранични стойностиЗабележка
8 часа15 min
mg/m3ppmбр.вл/cm3
f/ml(7)
mg/m3ppmf/ml(7)
4.Акриламид79-06-10,03
0,1
Кожа
39.Арсен и неорганични съединения (двуарсенов триоксид, двуарсенов пентаоксид, галиев арсенид)

Арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсениеви съединения - инхалабилна фракция

Новите гранични стойности са в сила от 11.07.2021 г.
За отрасъла за топене на мед - от 11.07.2023 г.

7440-38-2

-

0,05

0,01

------
59.Бензен71-43-23,251----Кожа
63.Берилий и съединения (като берилий)

Берилий и неорганични берилиеви съединения - инхалабилна фракция

Старите гранични стойности важат до 10.07.2026 г.

От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2026 г. граничната стойност за берилий и неорганични берилиеви съединения е 0,0006 mg/m3.

7440-41-7

-

0,002

0,0006 от 11.07.2021

0,0002 от 11.07.2026

-----
Кожна и дихателна сенсиби-
лизация
В сила от 11.07.2026 г.
73.1,3-бутадиен (дивинил)106-99-050

2,2

1-100---
87.Винилхлорид

Винилхлориден мономер

75-01-42,5

2,6

1-----
155.1,2-Дихлоретан (етилен ди­хлорид)

Етиленов дихлорид

Старите гранични стойности важат до 19 февруари 2021 г.

107-06-24,0

8,2 от 20.02. 2021

от 20.02. 2021-8,0---
170.Дървесен прах: меки дървесни видове инхалабилна фракция-5,0------
Твърди дървесни видове и техни смеси с други дървесни видове

Прах от твърда дървесина - инхалабилна фракция

Ако прахът от твърда дървесина е смесен с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.

До 16 януари 2023 г. граничната стойност за прах от твърда дървесина е 3 mg/m3.

-5,0

3 от 17.01. 2020

2 от 17.01. 2023

------
172.Епихлорхидрин106-89-88,0

1,9 от 20.02. 2021

Кожа

В сила от 20.02. 2021 г.

187.Етиленов оксид

Етиленоксид

75-21-82,0

1,8

1----Кожа
207.Кадмий и неорг. съединения (като кадмий)

Кадмий и неговите неорганични съединения - инхалабилна фракция

Старите гранични стойности важат до 11.07.2027 г.

От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г. граничната стойност за кадмий и неговите неорганични съединения е 0,004 mg/m3.

7440-43-90,05

0,004 от 11.07.2021

0,001 от 11.07.2027

------
330.2-нитропропан79-46-935,0

18

5-----
398.Пропиленов оксид

1,2-епоксипропан

Заб. Наименованието по IUPAC e 2-метилоксиран

75-56-950,0

2,4

1-----
415.Силициев диоксид свободен кристален (кварц, тридимит, кристобалит) и кварцово стъкло

Респирабилен прах от кристален силициев диоксид - респирабилна фракция.

-0,07

0,1

------
477.Трихлоретилен

Трихлороетилен

Старите гранични стойности важат до 19.02.2021 г.

79-01-6135,0

54,7 от 20.02. 2021

10-1000,0

164,1 от 20.02. 2021

30-Кожа
493.Формалдехид

Новите гранични стойности са в сила от 11.07.2021 г.
За секторите на здравеопазването, погребалните услуги и балсамирането - от 11.07.2027 г.

От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г. граничните стойности за формалдехид за секторите на здравеопазването, погребалните услуги и балсамирането са 0,62 mg/m3 за 8-часова експозиция или 0,5 ppm за 15-минутна експозиция.

50-00-01,0

0,37 от 11.07.2021

0,3 от 11.07.2021-2,0

0,74 от 11.07.2021

0,6 от 11.07.2021-
Кожна сенсибилизация
от 11.07.2021
513.Хидразин302-01-20,1

0,013

0,01----Кожа
534.Хромен анхидрид и съединения на VI-валентен хром

Съединения на 6-валентния хром, които са канцерогени по смисъла на § 1, т. 1, буква „а“ от допълнителните разпоредби (като хром)

Заб. Т.е. класифицирани като канцерогенни в категория 1A или 1В

До 16 януари 2025 г. граничната стойност на съединенията на 6-валентния хром за процесите на запояване или плазмено рязане или подобни процеси, при които се отделят газове, е 0,025 mg/m3.

-0,05

0.010 от 17.01.2020

0,005  от 17.01. 2025

------

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар