ДВ, бр. 5 от 17.01.2020: Важни изменения относно канцерогени и мутагени

В брой 5 на Държавен вестник от 17.1.2020 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Измененията са свързани с:

  • Гранични стойности за нови химични агенти, обявени като канцерогенни или мутагенни
  • Изменение в гранични стойности на химични агенти, преместване от приложение 1 на Наредба 13/2003 г. за химичните агенти в отделно приложение на Наредба 10/2003 г.
  • Изменение в съдържанието на списъка на работещите с канцерогени и/или мутагени, който се изпраща в Инспекция по труда и Регионалнатра здравна инспекция ежегодно.
  • Последващо проследяване на здравното състояние от общопрактикуващите лекари след прекратяване на работа с експозиция.
  • Извеждане на описанието на дейностите, при които трябва да се счита, че има експозиция на канцерогени и/или мутагени в отделно приложение и добавяне на нови дейности към списъка.
  • Отпада граничната стойност за прах от мека дървесина.

Измененията въвеждат изискванията на три директиви:

  • Директива (ЕС) 2017/2398 на ЕП и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
  • Директива (ЕС) 2019/130 на ЕП и на Съвета от 16 януари 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО
  • Директива (ЕС) 2019/983 на ЕП и на Съвета от 5 юни 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО

Описаните в тези три директиви химични агенти като канцерогенни, бяха извадени от Приложение 1 на Наредба 13/2003 г. и бе съставено ново приложение към Наредба 10/2003 г.

Интересното е, че в приложението на Наредба 13/2003 г. остават някои химични агенти, които не са част от описаните в директивите за канцерогените (и съответно не са преместени в Наредба 10/2003 г.), но често са посочвани като такива при нотификация.

Например в сайта на ECHA за Циклофосфамид (CAS № 6055-19-2) е посочено, че в мнозинството от нотификациите той е класифициран като канцероген 1А и мутаген 1А (това са най-тежките категории). Циклофосфамидът, обаче, остава в Приложение 1 на Наредба 13.

Остават в наредба 13 и граничните стойности за "Прах смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция" и "Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция", а това се контролира именно заради канцерогенното действие на свободния кристален силициев диоксид.

В наредбата е допусната и една техническа грешка. Относно формалдехид има препратка към забележка 14, но такава не съществува. Вероятно това е допусната техническа грешка, защото приложимата забележка е номер 13. Също така вероятно скоро ще има изменение на наредбата за изменение, за да се поправи тази техническа грешка. Грешката е поправена с § 5.от Заключителните разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. в ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г.

Нови химични агенти

С тези изменения се добавят нови седем опасни химични агента с гранични стойности и два без гранични стойности, които трябва да се имат предвид като възможност за канцерогенно действие през кожата.

Нови химични агенти с гранични стойности:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар