ДВ, бр. 47 от 4.6.2021: Изм. и доп. на Наредба 13/2003 г. за химичните агенти

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

С измененията се въвежда Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (ОВ L 279, 31.10.2019 г.).

Промените се изразяват в следното:

  • нови химични агенти с гранични стойности
  • по-облекчени стойности за някои химични агенти
  • по-строги стойности за някои химични агенти
  • установяването на краткосрочни гранични стойности на експозиция за някои химични агенти
  • добавяне на ppm стойности (части на милион или ppm (parts per million) е отношение на частите разтворено вещество към 1 000 000 части разтвор.)
  • включени забележки, указващи възможността за значително поглъщане през кожата за някои химични агенти.
  • добавени методи за биологичен мониторинг в Приложение № 2 за анилин и 2-Фенилпропан (Кумен)
  • поправена е техническата грешка в Приложение № 1 на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа - не променя нищо.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар