ДВ, бр. 41 от 3.6.2022: Закон за здравето, Закон за трудовата миграция, Закон за професионалното образование

В Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, обнародван в бр. 41 на ДВ са направени изменения и на:


Вашият коментар