ДВ, бр.32 от 26.4.2022: Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за мерките

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се дава възможност за въвеждане на временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област за определен период от време и без обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Измененията на Закона за здравето са в чл. 63, където с нови алинеи се въвежда наличието на Национален план на Република България за готовност при пандемия.

Добавени са три нови алинеи 10, 11 и 12 със следния текст:

(10) С цел преодоляване на последиците след отмяната на обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 и/или предотвратяване на последващо епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, както и за контрол на епидемичния риск министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да въвежда временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област за определен период от време в съответствие с мерките и сроковете, определени в националния план по ал. 3а.
(11) Временните противоепидемични мерки по ал. 10 може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място за определен период от време в съответствие с мерките и сроковете, определени в националния план по ал. 3а.
(12) Временните противоепидемични мерки по ал. 10 и 11 не може да включват:
1. забрана за влизане на територията на страната;
2. ограничаване придвижването на територията на страната;
3. спиране работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите;
4. изискване на документ за достъп до обектите и услугите по т. 3.

Мерките би трябвало да следват предвидените в Националния план на Република България за готовност при пандемия.

В заключителните разпоредби на закона са направени и изменения в:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар