ДВ, бр. 23 от 19.3.2021: Нова наредба за ЗБУТ при леене на метали и метални сплави

В бр. 23 на Държавен вестник е обнародвана Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави. Тя ще влезе в сила от 20 септември 2021 г.

С наредбата се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на лети полуготови продукти и отливки от метали и метални сплави. Не се прилага при производството на:
1. първични метали;
2. вторични метали, предназначени за валцуване, щамповане, изтегляне и други видове пластични деформации.

Наредбата е приложима за предприятията от подсектор 24.5 на Класификатора на икономическите дейности 2008: „леене на метали“ (по данни на НОИ има 89 такива фирми - микро- и малките предприятия с до 49 души персонал – 73 броя; средни със заети от 50 до 249 души - 12 и големи с над 249 души - 4).

Оценка на риска

В изискванията за оценка на риска са посочени и основните действащи фактори, които трябва да видим оценени:

 1. опасността от експозиция на шум и/или вибрации в работната среда;
 2. опасността от пожар и взрив;
 3. опасността от експозиция на химични агенти;
 4. опасността от експозиция на канцерогени или мутагени;
 5. потенциалното въздействие на източниците на топлина;
 6. въздействието на механични и електростатични влияния.

Информация и обучения

Работодателят има задължение да:
1. информира работещите за възможните рискове, свързани с изпълнение на служебните им задължения;
2. провежда обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа и оказване на първа долекарска помощ.

Инструкции

Задължение на работодателя е да утвърди инструкции за безопасност и здраве при работа. В наредбата са посочени конкретно следните писмени инструкции, които трябва да има:

Общи изисквания

(Чл. 5. , ал. 2, т. 3) инструкция за работата със суровини и материали с висока температура, нагрети при технологичните процеси, които създават риск за безопасността и здравето на работещите, вкл. за изолиране или изнасят от работните помещения и работа по дистанционен начин извън зоната на високите температури.

(чл. 8) Утвърдени писмени инструкции и/или правила за:
1. специфичните изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения при леене на метали и метални сплави;
2. специфичните изисквания за безопасност при работа на електропещи;
3. специфичните изисквания за безопасност при работа на пламъчни пещи;
4. специфичните изисквания за безопасност при леене на магнезиеви сплави и модифициране и легиране с магнезий;
5. специфичните изисквания за безопасност при леене на цветни метали и сплави;
6. специфичните изисквания за безопасност при работа с формовъчни и сърцеви материали;
7. специфичните изисквания при изработка на леярски форми и сърца;
8. специфичните изисквания при използване на леярското оборудване;
9. специфичните изисквания при заливане, охлаждане, избиване, почистване, опаковане, транспортиране и съхранение на отливките.

Подготовка на металната шихта

(чл. 10, ал. 4) инструкции за безопасна експлоатация при работа с работното оборудване, използвано за нарязване, натрошаване и раздробяване на шихтовите материали.
(чл. 16, ал. 1) технологична инструкция за дозирането на шихтовите материали
(чл. 16, ал. 2) технологична инструкция за зареждането на шихтовите материали в топилните съоръжения с указани температури за предварително подгряване.

Приготвяне на формовъчна и сърцева смес

(чл. 20, ал. 5) инструкции за безопасната експлоатация на свързващите вещества.
(чл. 22, ал. 1, т. 1) инструкции за доставянето на формовъчните материали при приготвянето на формовъчна смес.
(чл. 22, ал. 1, т. 4) технологични инструкции за смесването при приготвянето на формовъчна смес.

Изработване на черупкови форми

(чл. 24, ал. 1, т. 3) технологична инструкция при изработване на черупкови форми с вписана допустима влажност на пясъка.

Заливане на леярските форми

(чл. 25, ал. 1) работни инструкции за транспортирането на разтопения метал към формите за заливане и връщането на празните кофи (поти).

Избиване на отливките от формите. Очистване и изсичане на отливките.

(чл. 26, ал. 15, т. 1) инструкции за безопасна работа при избиване на сърца чрез изваряване.

Леене в метални форми с повишено налягане.

(чл. 27, ал. 3, т. 14) технологични инструкции с посочена температура, до която се подгряват блоковете метал за дозареждане на топилните пещи

Прецизно лееена по стопяеми модели

(чл. 28, ал. 1, т. 1) специфични изисквания и инструкции за осигуряване на ЗБУТ
(чл. 28, ал. 4, т. 1) инструкция за работа с полуавтоматичен шрпиц с вписани изисквания за проверка на неговата техническа изправност.
(чл. 28, ал. 6, т. 8) инструкции за безопасна работа с киселини и основи

Санитарно-битови помещения

Това е един от малкото нормативни документи по ЗБУТ (освен общото изискване в Наредба 7/1999 г.), в който има посочен конкретни изисквания относно санитарно-битовите помещения (няма промяна спрямо правилника):

 • по един душ на 5 човека;
 • по една мивка за 15 човека;
 • тоалетни – в цеха или непосредствено до цеха;
 • столова или помещение за хранене;
 • стая за хигиена на жената;
 • помещение за оказване на първа долекарска помощ;
 • индивидуален гардероб за всеки работещ.

Физиологичен режим на труд и почивка

Наредбата изисква съобразно технологичния процес да се въведат физиологични режими на труд и почивка по време на работа, съобразени с технологичния процес.

Ограничени пространства

В наредбата в чл. 22, ал. 1, т. 12 има и едно изискване, свързано с ограничени пространства:

"при влизане в бункери със засипващи се материали работещите използват специално работно облекло, осигуряващо защита на главата, ръцете и краката, предпазен колан и здраво и сигурно въже.

Коментар

В чл. 14, ал. 8 на наредбата е посочено задължението товароподемните устройства да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Като примери са посочени кранове, лебедки и полиспасти, но последните две не са в обхвата на посочената наредба.

В новината за създаването на наредбата Българска браншова камара машиностроене (ББКМ) обещава да организира обучение за ръководители на леярски фирми, отговарящите по ЗБУТ в тях, инспектори от регионалните дирекции по труда, отговарящи за леярството и представители на Министерство на икономиката и Главна инспекция по труда.

Съгласно същото съобщение новата наредба би трябвало да отмени действащия от 1967г. „Правилник по техническа безопасност при леене на метали“. Подобно твърдение има и в съобщението, изпратено от Българска браншова камара Машиностроене до ръководителите на фирми с леярско  производство, членове на камарата.

На практика подобен текст няма никъде в наредбата, остава да приемем, че негласно нова наредба означава отмяна на правилника, като имаме предвид § 21. от Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар