ДВ, бр. 17 от 26.02.2019: ЗЗВВХВС (касае ЕЕО) и технически промени в други – не касаят ЗБУТ

Изменение и допълнение на ЗЗВВХВС

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Измененията не са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а въвеждат изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и нейните изменения от 2017-а година.

Въвеждат се промени в обхвата по отношение на:

  • Изключения от обхвата на определен вид музикални инструменти (тръбни органи), използващи електрически компоненти и съдържащи олово, поради липса на надеждни заместители на оловото за тази употреба, както и на задвижвана от тяга жична мобилна техника, непредназначена за движение по път, за професионална употреба (допълнение на чл. 21е, ал. 3)
  • Предоставяне на възможност за вторичния пазар (вкл. ремонт) за кабели и резервни части за всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара и би се оказало в несъответствие с изискванията за ограничаване употребата на определени опасни вещества, до 22 юли 2019 г. (допълнение на § 12. в Закона за изменение на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 84 от 2012 г.) - вижте)
  • Предоставяне на възможност за дейностите с повторно употребени резервни части, възстановени от ЕЕО, за дадена подкатегория ЕЕО, след като веднъж е пуснато на пазара в съответствие, за определен период (пак в  § 12. на Закона за изменение  на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 84 от 2012 г.)).

Технически промени в закони

В измененията на Закона за защита на личните данни са направени технически промени и в следните закони, налични в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

Промените са в това, че вместо да се прави препратка в посочените закони към Закона за защита на личните данни, се прави препратка към "изискванията за защита на личните данни".

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ