ДВ, бр. 17 от 25.2.2020: Изм. и доп. на ЗУТ и Закона за професионалното образование – не касаят ЗБУТ

В броя са направени изменения на Закона за устройство на територията и Закона за професионалното образование и обучение. Измененията не касаят здравословни и безопасни условия на труд.

Закон за устройство на територията

Измененията са направени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма и касаят преместваеми обекти:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.