ДВ, бр. 16 от 23.2.2021: Не касае ЗБУТ – изм. и доп. на Закона за устройство на територията

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с множество изменения и допълнения, които не включват такива, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Ще отбележим четири от тях, едно от които е свързано с нова наредба:

(нов чл. 2а) Общите правила за организацията на административното обслужване по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

С наредбата ще се утвърдят образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на закона.

(чл. 222, ал. 2, нови т. 10 и 11):
Органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята компетентност:
10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) извършват проверки на комплексния доклад относно оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, при условията на чл. 156, ал. 3;
11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) извършват проверки на лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството за спазване на задълженията им при условия и по ред, определени със заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице.

(чл. 232, нови ал. 10, 11 и 12):
(10) Наказва се с глоба от 1000 до 15 000 лв. проектант, неизпълнил задължение по чл. 162, ал. 4.
(11) Наказват се с глоба от 500 до 2000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях.
(12) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, неизпълнило задължение по чл. 142, ал. 10.

(нов чл. 237а):
„Чл. 237а. За други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях, се налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец в размер от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.“

Вашият коментар