ДВ, бр. 13 от 07.02.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията са направени важни промени в чл. 35 и 36 на Закона за защита при бедствия и добавени изисквания за съгласуване на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ).

Задължение за съгласуване на ПБЗ в общината

Нов чл. 156б
Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:
1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.
(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на отпадъците.
(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.
(4) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община.
(5) Одобрените планове по ал. 1 губят правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването им строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

Промени в изисквания за авариен план и план за защита при бедствия

Промените улесняват работата и премахват изискванията за изготвяне на авариен план (чл. 35) или план за защита при бедствия (чл. 36) при голяма част от досегашно задължените фирми.

Задължения за авариен план

Задължени да изготвят Авариен план по чл. 35 ЗЗБ до моментаЗадължени от сега нататък
Обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от ЗУТ, която представлява опасност за възникване на бедствие

Бележка: Нямаше яснота как точно се определя дали има опасност от създаване на бедствие. Всичко зависеше от контролиращия.

Обекти по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ или „д, т.е. следните от категория първа:

г) строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
д) хидротехнически съоръжения, криещи опасност
от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство.

Забележка: Отпадат  задълженията за авариен план при риск от възникване на бедствие за всички останали обекти от категория първа, втора и трета. 

Задължения за План за защита при бедствия

Задължени да изготвят План за защита при бедствия по чл. 36 ЗЗБ до моментаЗадължени от сега нататък
  • Производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията,
  •  училища и детски градини от по-ниска категория
  • Обекти по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“:  сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители
  •  лечебни заведения за болнична помощ, независимо от тяхната категория.
  •  училища и детски градини, независимо от тяхната категория.

Забележка: Отпадат  задълженията за План за защита при бедствия  за всички останали обекти от категория първа, втора и трета. 

Допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи

С допълнение на Закона за МВР изрично е уточнено, че становищата за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация на  органите по пожарна безопасност и защита на населението влизат в сила от деня на издаването им.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ