ДВ, бр. 13 от 07.02.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията са направени важни промени в чл. 35 и 36 на Закона за защита при бедствия и добавени изисквания за съгласуване на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ).