ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Нова декларация при закупуване на продукт за пожарогасене

В броя са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Ако закупувате нови "продукти за пожарогасене" - пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B и C, въглероден диоксид и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип, то вие трябва да получите за всеки продукт и декларация от производителя.

Декларацията е по образец на Приложение № 6 на наредбата.

От 6 февруари 2018 г. има направени изменения във вида на декларацията, като е добавен текст, с който се удостоверява, че продуктът е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие по чл. 14, ал. 1, издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, или продуктът е включен в списъка по чл. 30 и разполага с валиден сертификат за съответствие по чл. 10, ал. 3.

Новият вид на декларацията е следния:

ДЕКЛАРАЦИЯ

№ .....................................

 

1. Наименование на типа продукт: ...........................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Партиден или сериен номер, позволяващ идентификация на конкретния продукт: ......

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Наименование на производителя, адрес за контакт с производителя и място на производство на конкретния продукт (партида) ..................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Декларирам, че гореописаният продукт (партида):

1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора

от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, и:

- е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие № ………………..….………., издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, или

- е включен в списъка по чл. 30 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол и разполага с валиден сертификат за съответствие № ………………..….………. по чл. 10, ал. 3 от същата наредба;

2. е произведен при внедрена:

система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(описват се изискванията, на които отговаря системата за фабричен производствен контрол)

Забележки:

1. В т. 2 се отбелязва със знак "Х" при коя от определените 2 системи е произведен продуктът.

2. При внедрена система за фабричен производствен контрол в т. 2 се описва дали същата отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 9 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя по т. 3.

Производител:

.......................................................................................................................................................

(име, длъжност)

 

..................................................

(място и дата на издаване)

..................................................

(подпис)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ