ДВ, бр. 109 от 22.12.2020: Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. – индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

С измененията и допълненията  на Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г.  се цели да се постигне съответствие на наредбата с настъпилите промени в Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.) и Наредба № 11 за здравни норми изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2019 г.), с които са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

В края на анализа ще намерите за изтегляне сравнителна таблица на измененията и допълненията.

С измененията и допълненията се прецизират текстове във връзка с въведените с Наредбата за радиационна защита изисквания, отнасящи се до извършването на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с йонизиращи лъчения, като те са свързани с:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар