ДВ, бр.107 от 18.12.2020: Закон за извънредното положение и ЗУТ

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

В § 8. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е направено допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Създава се нов § 21а в преходните и заключителните разпоредби се създава § 21а, който гласи следното:

„§ 21а. (1) През 2020 г. Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.
(2) Субсидирането по ал. 1 се извършва за месеците ноември и декември 2020 г. въз основа на сключени договори за периода на извънредната епидемична обстановка при спазване изискванията на Закона за държавните помощи.“

Допълнението влиза в сила от 10.12.2020 г.

Закон за устройство на територията - не касае ЗБУТ

С § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е направено изменение на § 149 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 1 от 2019 г.)

Изменението е свързани с ново отлагане на влизането в сила на някои разпоредби на ЗУТ *несвързани със ЗБУТ), като например влизането в сила на изискването на чл. 59 на ЗУТ се отлага за 1 януари 2023 г. (последното изменение е предвиждало влизане в сила на 1 януари 2021 г.)

"Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея, и въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3."

 

Вашият коментар