ДВ, бр. 106 от 15.12.2021: Нова Наредба за хигиената на храните

В извънредния брой 106 на Държавен вестник от 15.12.20021 г. е обнародвана новата Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните.

Тя отменя Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, като въвежда изискванията на редица европейски нормативни актове. Новата наредба влиза в сила от 30 декември (в 14-дневен срок след обнародването ѝ в "Държавен вестник").

Наредбата изисква действия от всеки работодател - собственик на обект за производство, преработка и дистрибуция на храни (бизнес операторите) и във връзка с изпълнение на изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.

Вашият коментар