ДВ, бр. 105 от 11.12.2020: Закон за хората с увреждания, Закон за здравето, Закон за мерките

С Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния кодекс са направени измемения на:


Вашият коментар