ДВ, бр. 104 от 8.12.2020: КТ, ЗУТ, ЗДСл и Закон за движение по пътищата – не касаят ЗБУТ

С Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са направени изменения на:

С Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са направени изменения на:

Закон за движение по пътищата

Допълнение на чл. 144, ал. 2: изключение от изискването за нотариална заверка на подписите при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3.
До момента изключение имаше само за излезли от употреба превозни средства. Сега се добавят и:

  • моторните превозни средства, за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;
  • моторните превозни средства с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

Закон за държавния служител

Изм. на чл. 7 относно възнагражденията на държавните служители, които участват като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица (преди - не получават възнаграждение, освен по изключение, в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия, сега - получават възнаграждение)

Кодекс на труда

Измененията са в чл. 107а, ал. 2 и се отнасят до същото, както в Закона за държавния служител.

Закон за устройство на територията

- отпадат пристанищата в списъка на обектите първа категория в чл. 137, ал. 1, буква а
- измененията в чл. 111, свързани с подробните устройствени планове на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар