ДВ, бр.103 от 4.12.2020: Изм. и доп. на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

В броя е обнародвано Постановление № 330 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г.

Измененията са многобройни и са свързани с:

  • Актуализиране на ползваните в НУБЕТНГСИВВГ термини и легални дефиниции.
  • Отразяване на промените настъпили в приложимите спрямо газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове БДС.
  • Осъвременяване на изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
  • Намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на удостоверения за осъществяване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

В края на анализа ще намерите за изтегляне сравнителна таблица за всички изменения.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар