ДВ, бр.103 от 4.12.2020: Изм. и доп. на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

В броя е обнародвано Постановление № 330 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г.

Измененията са многобройни и са свързани с:

  • Актуализиране на ползваните в НУБЕТНГСИВВГ термини и легални дефиниции.
  • Отразяване на промените настъпили в приложимите спрямо газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове БДС.
  • Осъвременяване на изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
  • Намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на удостоверения за осъществяване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

В края на анализа ще намерите за изтегляне сравнителна таблица за всички изменения.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар