ДВ, бр.103 от 4.12.2020: Кодекс за социално осигуряване

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са направени изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване.

В това съобщение ще обърнем внимание на промяна, свързана с прецизиране на начина, по който Националния осигурителен институт изпраща разпореждането за признаване или непризнаване на трудова злополука.

В изменение на чл. 60, ал. 3 е посочено, че "Разпореждането се връчва на осигурения и на осигурителя/предприятието ползвател по реда на чл. 110, ал. 4." До момента записът беше, че "разпореждането се изпраща".

Какво означава това?

Съгласно чл. 11, ал. 4 разпореждането подлежи на връчване на отговорните лица лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс или по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Когато връчването не може да бъде извършено по предходния ред, за съставянето на съответния документ се поставя съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок от 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар