ДВ, бр. 103 от 10.12.2021: Наредба № 40/2004 г. – превоз на опасни товари

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Не изисква действия от работодателите.

С малко изменение се въвеждат изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (OB L 408, 4.12.2020 г.)

С чл. 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2021 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“.

До момента в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“ приложимо от 1 януари 2019 г. Сега става приложимо от 1 януари 2021 г.

Вашият коментар