ДВ, бр.102 от 23.12.2022: Технически промени в закони и изм. на ЗОБВВПИ

Измененията не касаят ЗБУТ и не изискват действия

Във връзка с промяната на Министерство на земеделието, храните и горите на Министерство на земеделието, в преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители са направени изменения на:

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за генетично модифицирани организми
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 • Закон за здравето
 • Закон за измерванията
 • Закон за инспектиране на труда
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

В посочените нормативни актове навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“ и „министъра на земеделието“.

Изменения и допълнения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

В броя е обнародван и ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

С измененията и допълненията на Закона се въвеждат в националното законодателство разпоредбите на:

 • Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията за определяне на техническите спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
 • Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията за определяне на техническите спецификации за предупредителните и сигнални оръжия съгласно директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

В ново приложение 5 към закона са определени технически спецификации към предупредителните и сигнални оръжия, които да гарантират, че те не могат да бъдат преработени в огнестрелни.

Институтът по отбрана “Професор Цветан Лазаров” към Министерство на отбраната е органът, който извършва експертиза на предоставени от български производители и от вносители образци за изпитване на предупредителните и сигнални оръжия за съответствието им с техническите спецификации.

При установено съответствие органът издава сертификат за вида, модела, калибъра на оръжието, името на производителя/вносителя, година на производство и номер и дата на протокола от изпитване и го предоставя на заявителя. Сертификата придружава всяка доставка на предупредителни и сигнални оръжия.

Освен това, в структурата на ГД „Национална полиция“ към МВР се създава Национална точка за контакт за предупредителните и сигнални оръжия (НТКПСД).

Националната точка за контакт изготвя и публикува на интернет страницата на МВР списък на предупредителните и сигнални оръжия, които съответстват на техническите спецификации, както и на съответните производители и вносители, който се актуализира при промяна в обстоятелствата.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар