ДВ, бр.100 от 24.11.2020: Изм. и доп. на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

В брой 100 на „Държавен вестник“ от 24 ноември е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Основните промени са свързани с:

  • промяна на структурата, пред която производителите на оръжия, боеприпаси, взривове и пиротехника в България вече ще кандидатстват за разрешителни - това вече ще става пред министъра на икономиката. Досега разрешенията се издаваха от директора на Главна дирекция „Национална полиция” в МВР.
  • въвеждане на електронен регистър на производителите - в срок до 3 години Министерството на икономиката трябва да създаде регистъра, в който ще се съхранява цялата релевантна информация, включително за самите оръжия – идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, за направени преработки или модификации, за бракувани и унищожени оръжия, взривни вещества и др.

Информацията за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще се съхранява в срок от 20 години след вписването й в регистъра, а за огнестрелните оръжия – 30 години.

Издадените до влизането в сила на закона разрешения и удостоверения запазват действието си. По досегашния ред ще се довършват и процедурите за издаване на такива, които не се приключили в срок от 3 месеца след обнародването на изменителния закон.

Вашият коментар