ДВ, бр.100 от 16.12.2022: Изм. и доп. на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

В броя е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд с единствен параграф, с който към структурите, за които законът не се прилага, се добавят Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Чл. 2. (3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) Този закон не се прилага, когато особеностите на някои специфични дейности в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Държавна агенция "Технически операции" и Държавна агенция "Национална сигурност" неизбежно влизат в конфликт с изискванията на закона. За тези дейности безопасността и здравето на работещите се осигурява във възможно най-високата степен съгласно целите на този закон.

Информацията и данните, въз основа на които е извършена промяната, съдържат класифицирана информация, поради което не са обнародвани в портала за обществени консултации.

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар