Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки.

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито.

Въведение

Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която определя минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Други нормативни актове, в които има поставени изисквания при работа на открито и ще разгледаме, са:

 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 • Наредба № 11 от 21 декември 2005 г.за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 • Наредба № 3 от 19 април 2001 г.  за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

В следващите редове ще разгледаме изискванията за работа на открито, както за студения период на годината, така и за топлия (горещия) период на годината.

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Въпреки заглавието си (изисквания за микроклимата), наредбата поставя условия и по отношение на работата на открито.

Наредбата изисква при оценката на риска при работа на открито да се вземат предвид рисковете от температура, слънчева радиация, валежи, мъгли и вятър, като се отделя специално внимание на тяхното комбинирано въздействие.

Какво да имаме предвид относно комбинираното въздействие?

Пълната статия е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар