Правилници

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

§ 21. Издадените до влизането в сила на този закон наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Отменени правилници

 • Правилник по техническа безопасност в автомобилния транспорт - pdf файл за изтегляне (79 МВ) - ИЗТЕГЛИ.
 • В-03-00-01 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на язовирни стени от местни материали, помпени станции и съоръжения към напоителните системи - pdf файл за изтегляне (3,85 МВ) - ИЗТЕГЛИ.
 • B-05-03-01 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на плавателни съдове - pdf файл за изтегляне (12 МВ) - ИЗТЕГЛИ.
 • Д-01-012 Правилник по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите - отменен с Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите - Д-01-012 (Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.), считано от 17.Х.2004 г.
 • Д-01-013 Правилник по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост - отменен с Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост (Д-01-013) (утвърден от ЦС на БПС, С., 1980 г.; изм. и доп., заповед № 240 от 1997 г. на министъра на труда и социалната политика, ДВ, бр. 4 от 1998 г.) (Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.), считано от 23.ХII.2004 г.
 • Д-01-014 Правилник по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и уредби - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и уредби - Д-01-014. (Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г.), считано от 20.IV.2005 г.
 • Д-05-001 Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварните работи - отменен с Правилник за отмяна на равилникът по безопасност на труда при товаро-разтоварните работи (Д-05-001), МТСГ, 1972 г. (Обн. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г.), считано от 4.VIII.2006 г.
 • Д-05-002 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрокари и мотокари - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрокари и мотокари - Д-05-002 (Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2005г.), считано от 24.VI.2005 г.
 • Д-01-008 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения Д-01-008 от 1986 г. (Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г.)
 • В-05-01-01 Правилник по безопасността на труда на работниците от експлоатацията на локомотивното стопанство - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда на работниците от експлоатацията на локомотивното стопанство - В-05-01-01 от 1976 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.VIII.2006 г.
 • В-05-01-02 Правилник по безопасността на труда на работниците, поддържащи железния път 1975 г. - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда на работниците, поддържащи железния път - В-05-01-02 от 1975 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.08.2006 г.
 • В-05-01-03 Правилник по безопасността на труда за работниците и служителите от гаровите и превозните служби - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда за работниците и служителите от гаровите и превозните служби - В-05-01-03 (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.VIII.2006 г.
 • В-05-01-04 Правилник по безопасността на труда при работи по жп контактна мрежа 25 кв, 50 хц - отменен с Правилник за отменяне на Правилникът по безопасността на труда при работи по жп контактна мрежа 25 кв, 50 хц - В-05-01-04 от 1989 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.VIII.2006 г.
 • В-05-01-05 Правилник по безопасността на труда в железопътните заводи, депа и работилници - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда в железопътните заводи, депа и работилницио - В-05-01-05 от 1976 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.VIII.2006 г.
 • В-05-01-06 Правилник по безопасността на труда във вагонното стопанство - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда във вагонното стопанство - В-05-01-06 от 1988 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.), считано от 7.VIII.2006 г.
 • Д-09-001 Правилник по безопасността на труда при поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения - отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда при поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения - Д-09-001 (Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г.), считано от 20.IV.2005 г.
 • В-09-00-03 Правилник по безопасността на труда в обществените и промишлени перални - отменен с Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда в обществените и промишлени перални - В-09-00-03 (Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.).
 • Правилник за техническата безопасност при разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен начин, 1959 г.