Норми

ОТМЕНЕНИ

ОТМЕНЕНИ с § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата:

  1. Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени със заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ) при Министерския съвет (МС), публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр.. 2 от 1988 г.;
  2. Нормите за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със заповед № РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 - 3 от 1989 г.;
  3. Нормите за проектиране на общежития, утвърдени със заповед № РД-02-14-408 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 - 3 от 1989 г.;
  4. Нормите за проектиране на кина, утвърдени със заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на председателя на на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 12 от 1987 г.

От датата на влизане в сила на наредбата  - 20 април 2016 г. , освен изрично отменените с § 3 на наредбата норми, посочените по-долу норми да се смятат за недействащи, поради отпаднало основание за тяхното издаване (източник):

  • Норми за проектиране на профилакториуми (публ., БСА, бр. 1 - 2 от 1990 г.) - утвърдени със заповед № РД-02-14-415 от 1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство към МС и на министъра на народното здраве и социалните грижи.
  • Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения (публ., БСА, бр. 7 от 1987 г.) -Шифър 2-08-23. Утвърдени със заповед № РД-02-14-260 от 1986 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство към МС и министъра на народното здраве.
  • Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми (публ., БСА, бр. 4 от 1987 г.) - утвърдени със заповед № РД-02-14-259 от 1986 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство към МС и министъра на народното здраве.
  • Норми за проектиране на читалища (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.) - утвърдени със заповед № РД-02-14-882 от 1984 г. на министъра на строителството и селищното устройство и заповед № VI.1887 от 1984 г. на председателя на Комитета по култура.
  • Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I, утвърдени със заповед № РД-02-14-594 от 1995 г. на министъра на териториалното развитие и строителството и със заповед № РД-14-107 от 1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите (отпечатани в издание на Министерството на образованието, науката и технологиите - управление „Инвестиционна политика”, С., 1996 г.). Издадени са на основание изискванията за преустройство на образователната система, отразени в Закона за народната просвета, нормативните актове за развитието на средното обрадование и различията, произтичащи от осъвременената концепция за преобразуване на ЕСПУ в СОУ.
  • Норми за проектиране на обществено-културни клубове (публ., БСА, бр. 7 от 1986 г.), утвърдени със заповед № РД-02-14-851 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство и със заповед № VI 1013 от 1985 г. на председателя на Комитета по култура. Издадени са на основание т. 2, ал. 3 от Основните положения за целите, обхвата и управлението на националния комплекс „Строителство“, утвърдени с Постановление № 10 на ЦК на БКП и Министерския съвет от21.2.1974 г. и чл. 1, т.2 и 3 на приложение № 5 към чл. 4, ал. 7 на Постановление № 7 от 22.3.1984 г. на Министерския съвет за общата функционална компетентност на МССУ.