Наредби

Бърз достъп

Наредби с номера: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |

Наредби с номера: 20+ | 30+ | 40 + | 50+ | 4000+ | 8121з |  | H- | РД- | без номера

Наредби за: СПО | Съществени изисквания | Правоспособност | МВР | Министерство на отбранатаОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ

Можете също да натиснете Ctrl+F и в търсачката да напишете ключова дума, по която ще се търси в страницата.

1Посл. изм.
Наредба № 1 от 1978 г. за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводиДВ. бр.56 от 18.07. 1978 г.и бр.57 от 21.07. 1978 г.
Наредба № 1 от 30.07. 2003 г. за номенклатурата на видовете строежиДВ. бр.56 от 11.07. 2017 г.
Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ ДВ. бр.35 от 18.04.2023г.
Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителствотоДВ. бр.65 от 19.08. 2016 г.
Наредба № 1 от 27.05. 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сградиДВ. бр.95 от 29.11. 2016 г.
Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)ДВ. бр.40 от 15.05.2018г.
Наредба № 1 от 22.01. 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населениетоДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г.
2 
Наредба № 2 от 1979 г. по безопасността на труда при производството и работата с хлорДВ. бр.9 от 30.01. 1979 г.
В сила от 03.03.1979 г.
Наредба №2 от 1987 г. за продължаване действието на единните правилници по безопасността на трудаДВ. бр.37 от 16.05. 1989г
Наредба № 2 от 12.09. 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични веществаДВ. бр.100 от 14.12. 1990г.
Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателяДВ. бр.38 от 6.05. 1994 г.
Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиДВ. бр.10 от 1.02. 2019г.
Наредба № 2 от 5.02. 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползванеДВ. бр.15 от 16.02. 2007 г.
Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територииДВ. бр.10 от 3.02. 2012 г.
Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ. бр.19 от 5.03.2019г.
3 
Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сградиДВ. бр.17 от 28.02. 1984 г.
Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работницитеДВ. бр.78 от 30.09. 2005 г.
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рисковеДВ. бр.102 от 22.12. 2009 г.
Наредба №3 от 27.04. 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищатаДВ. бр.83 от 10.10. 2000г.
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното мястоДВ. бр.99 от 26.11.2021г.
Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на металиДВ. бр.31 от 16.04. 2004 г
Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрацииДВ. бр.40 от 12.05. 2005 г.
Наредба № 3 от 9.06. 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линииДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
Наредба № 3 от 5.02. 2007 г. за здравните изисквания към детските градиниДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицинаДВ. бр.14 от 12.02. 2008 г.
Наредба № 3 от 23.02. 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на трудДВ. бр.66 от 10.08. 2018г.
Наредба № 3 от 16.08. 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улицитеДВ. бр.34 от 12.05. 2015 г.
Наредба № 3 от 11.05. 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категорииДВ. бр.11 от 2.02. 2018г.
Наредба № 3 от 8.05. 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекцииДВ. бр.43 от 14.05. 2013г.
Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защитаДВ. бр.64 от 8 Август 2017г
Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр. 11 от 9.02. 2016 г.
4 
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договорДВ. бр. 99 от 12.12. 2017 г.
Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятиятаДВ. бр.85 от 17.10. 2000 г.
Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работаДВ. бр.28 от 2.04.2024г.
Наредба № 4 от 22.12. 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространстваДВ. бр.6 от 18.01. 2011 г.
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (Загл.  – ДВ, бр. 89 от 2017 г.)ДВ. бр.89 от 7.11. 2017г.
5 
Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на трудаДВ. бр.33 от 28.04. 1987 г.
В сила от 1.01. 1987 г.
Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на рискаДВ. бр.100 от 24.11.2020г.
Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношениеДВ. бр.19 от 26.02. 2013 г.
Наредба № 5 от 11.06. 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъченияДВ. бр.49 от 29.06. 2010 г.
Наредба № 5 от 3.02. 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защитаДВ, бр. 11 от 9.02. 2016 г.
6 
Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесинаДВ. бр.53 от 22.06. 2004 г.
Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газДВ. бр.30 от 1.04. 2014 г.
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шумДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.,
в сила от 15.02. 2006 г.
Наредба № 6 от 26.06. 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населениетоДВ. бр.100 от 30.11.2021г.
Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 годиниДВ. бр.64 от 8.08. 2017г.
7 
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеДВ. бр.95 от 29.11. 2016 г.
Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеиДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.
Наредба № 7 от 5.03. 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клеткиДВ. бр.66 от 28.08. 2012 г.
Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товариДВ. бр.39 от 11.05. 2018 г.
8 
Наредба № 8 за микроклимата в подземните руднициДВ. бр.74 от 24.09. 1985 г.
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и плановеДВ. бр.11 от 10.02. 2015 г.
Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредбиДВ. бр.93 от 19.10. 2004 г.
Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата имДВ. бр.18 от 2.3.2021
9 
Наредба № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на ученицитеДВ. бр.46 от 7.06. 1994 г.
Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в минитеДВ. бр.101 от 4.12. 2007 г.
Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабитеДВ. бр.15 от 22.02.2022г..
Наредба № 9 от 29.07. 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиранеДВ. бр.79 от 5.09. 2003 г.
В сила от 05.09.2004 г.
Наредба № 9 от 9.06. 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежиДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системиДВ. бр.93 от 19.10. 2004 г.
Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работаДВ. бр.71 от 1.09. 2006 г.
10 
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работаДВ. бр.28 от 2.04.2024г.
Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокариДВ. бр.112 от 23.12. 2004 г.
в сила от 25.06.2005 г.
11 
Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жениДВ. бр.57 от 24.07. 1987 г.
Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Загл. , ДВ, бр. 67 от 2007 г.)ДВ. бр.99 от 13.12.2022г.
Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфераДВ. бр.101 от 4.12. 2007 г.
Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към неяДВ. бр.1 от 3.01. 2006 г.
Наредба № 11 от 22.10. 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъченияДВ. бр.40 от 7.5.2024 г.
12 
Наредба № 12 oт 27.12. 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобилиДВ. бр.6 от 18.01. 2005 г.
В сила от 20.07.2005 г.
Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работиДВ. бр.11 от 3.02. 2006 г.
Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените пералниДВ. бр.97 от 10.12.2019г.
Наредба № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защитаДВ. бр.74 от 29.08.2023г.
13 
Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаДВ. бр.28 от 2.04.2024г.
Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортДВ. бр.12 от 7.02. 2006 г. В сила от 08.08.2006 г.
Наредба № 13 от 16.12. 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински целиДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.
14 
Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.
в сила от 1.01. 2017 г.
Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на хранитеДВ. бр.106 от 15.12.2021г.
в сила от 30.12.2021 г.
15 
Наредба № 15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салониДВ. бр.77 от 6.10. 1987 г.
Наредба № 15 от 28.07. 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергияДВ. бр.6 от 22.01. 2016 г.
Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работаДВ. бр.54 от 15.06. 1999 г.
Наредба № 15 от 27.06. 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салониДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
16 
Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежестиДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.
Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензиниДВ. бр.95 от 6.11.2020г.
Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавежданетоДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
17 
Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигналиДВ. бр.35 от 15.05. 2015 г.
19 
Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптикитеДВ. бр.103 от 23.12. 2011 г.
20+ 
Наредба № 20 от 8.09. 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите корабиДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.
Наредба № 22 от 8.05. 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатацияДВ. бр.47 от 9.06. 2006г.
Наредба № 24 от 20.10. 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотекитеДВ. бр.100 от 14.11. 2003 г.
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тяхДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Наредба № 28 от 9.09. 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
30+ 
Наредба № 30 от 31.10. 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчванеДВ. бр.27 от 15.03. 2013г.
Наредба № 32 от 7.11. 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъченияДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Наредба № 35 от 30.11. 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктураДВ. бр.99 от 14.12. 2012 г.
40+
Наредба № 40 от 14.01. 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товариДВ. бр.103 от 12.12.2023г.
Наредба № 41 от 4.08. 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификацияДВ. бр.48 от 2.6.2023г.
Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товариДВ. бр.75 от 01.09.2023
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградитеДВ. бр.64 от 10.08. 1976 г.
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижиДВ. бр.103 от 24.12.2022г.
50+ 
Наредба № 54 от 2.06. 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледиДВ. бр.76 от 2.10. 2015 г.
Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските корабиДВ. бр.28 от 6.04.2021г.
Наредба № 59 от 5.12. 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспортДВ. бр.80 от 11.09.2020г.
4000+ 
Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персоналДВ. бр.83 от 22.10. 2010г.
8121з 
Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тяхДВ. бр.13 от 9.02. 2018г.
Наредба № 8121з-647 от 1.10. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектитеДВ. бр.37 от 7.5.2021г.
Наредба № 8121з-882 от 25.11. 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контролДВ. бр.18 от 1.3.2024г.
Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контролДВ. бр.12 от 3.02.2023г.
Наредба № 8121з-968 от 10.12. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земиДВ. бр.17 от 23.02. 2018г.
Наредба № 8121з-1100 от 9.09. 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 
ДВ. бр.49 от 12.06. 2018 г.
Наредба № 8121з-1225 от 27.09. 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контролДВ, бр. 85 от 24.10. 2017 г.
 
Наредба № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожарДВ. бр.63 от 31.07. 2018г.
H- 
Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19ДВ. бр.22 от 15.03.2024г
Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптекиДВ. бр.64 от 26.07.2023г.
Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните операториДВ. бр.37 от 25.04.2023г.
Наредба № Н-8 от 27.06. 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметкаДВ. бр.98 от 8.12. 2017г.
Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметкаДВ. бр.34 от 20.04. 2018г.
РД- 
Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радонДВ. бр.33 от 19.04.2019г.
Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаментиДВ. бр.94 от 10.11.2023г., в сила от 12.05.2024 г.
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкустватаДВ. бр.13 от 16.02. 2016 г.
Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелетаДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежитеДВ, бр. 1 от 3.1.2017 г.,
в сила от 04.04.2017 г.
Наредба № РД-02-20-1 от 12.06. 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работиДВ. бр.53 от 26.06. 2018г.
Наредба № РД-02-21-1 от 23 ноември 2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знациДВ. бр.101 от 5.12.2023г., в сила от 07.08.2024 г.
Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)ДВ. бр.91 от 19.11.2019
Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургияДВ. бр.19 от 8.03.2022г.
Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплавиОбн. ДВ. бр.23 от 19.03. 2021г.,
Наредба № РД-07-1 от 2.02. 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособностДВ. бр.13 от 14.02. 2012 г.
в сила от 14.05.2012 г.
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудДВ. бр.27 от 29.03.2024г.
Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните местаДВ. бр.63 от 1.08. 2014г.
Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на трудаДВ, бр. 90 от 15.11.2016
Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачкиДВ. бр.46 от 23.06. 2015 г.
Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полетаДВ, бр. 95 от 29.11. 2016 г.,
в сила от 02.03.2017 г.
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по трудаДВ. бр.25 от 26.03. 2021г.
Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работаДВ. бр.46 от 23.06. 2015 г.
Наредба № РД-07-8 от 27.10. 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на трудаДВ. бр.88 от 9.11. 2010 г.
Без номера 
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна аварияДВ. бр.9 от 30.01.2024г.
Наредба за безплатното работно и униформено облеклоДВ. бр.9 от 28.01. 2011 г.
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ДВ. бр.19 от 2.03. 2018г.
Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала имДВ, бр. 9 от 26.1.2018
Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно мореДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.
Наредба за командировките в странатаДВ. бр.27 от 24.03.2023г.
Наредба за маркировката за съответствиеДВ. бр.66 от 15.08. 2006 г.
Наредба за медицинската експертизаДВ. бр.23 от 19.03.2024г.
Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспортДВ. бр.19 от 28.02. 2017 г.
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните веществаДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тяхДВ. бр.62 от 5.08. 2022г.
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпускДВ. бр.14 от 18.02.2020г.
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно времеДВ. бр.67 от 21.08. 2009 г.
Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняванеДВ. бр.8 от 26.01.2024г.
Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструментиДВ, бр. 26 от 28.03. 2017 г.
Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условияДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възрастДВ. бр.35 от 10.04.2001г
Наредба за работното време, почивките и отпускитеДВ. бр.78 от 30.09.2022г.
Наредба за радиационна защита ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклидиДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защитаДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г.
Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защитаДВ. бр.57 от 28.07. 2015 г.
Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болестиДВ. бр.59 от 16.07.2021г.
Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерванеДВ. бр.116 от 7.10. 1998 г.
Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)ДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергияДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смесиДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контролДВ. бр.86 от 28.10.2022г.
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбинаДВ. бр.106 от 22.12.2023г.
Наредба за структурата и организацията на работната заплатаДВ. бр.66 от 24.07.2020г.
Наредба за трудовата книжка и трудовия стажДВ. бр.2 от 3.01. 2018г.
Наредба за трудоустрояванеДВ. бр.17 от 28.02. 2014 г.
в сила от 01.01.2014 г.
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателяДВ. бр.89 от 12.11.2019г.
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услугиДВ. бр.6 от 22.01. 2021г.
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояниеОбн. ДВ. бр.9 от 31.01.2020г.
Нaредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиОбн. ДВ. бр.2 от 7.01.2020г.
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополукиДВ. бр.28 от 4.04. 2017 г.
в сила от 1.01. 2017
Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на трудаДВ. бр.9 от 30.01.2024г.
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от ЗЗВВХВСДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.
Съоръжения с повишена опасност (СПО) 
Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръжениятаДВ. бр.58 от 13.07. 2018г.
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръженияДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьориДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под наляганеДВ, брой 61 от 18.7.2023
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газовеДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредбиДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводиДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линииДВ. бр.60 от 20.07. 2018г.
Съществени изисквания 
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машинитеДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средстваДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г.,
в сила от 21.04.2019 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово горивоДВ. бр.9 от 26.01.2018г.
В сила от 21.04.2018 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под наляганеДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под наляганеДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост ДВ. бр.103 от 12.12.2023г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьориДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжениятаДВ. бр.103 от 12.12.2023г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерванеДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфераДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под наляганеДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздухаДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредби с изисквания за правоспособност 
Наредба № 1 от 4.03. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадкиДВ. бр.45 от 14.06. 2016 г.
Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персоналДВ. бр.18 от 24.02.2023г.
Наредба № 1 от 10.04. 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятиятаДВ. бр.37 от 5.05. 2006 г.
Наредба № 1 от 17.02. 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газовеДВ. бр.18 от 24.02.2023г.
Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучениеДВ. бр.19 от 5.03 2019г.
Наредба № 2 от 17.01. 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котлиДВ. бр.39 от 12.05. 2006 г.
Наредба № 3 от 17.01. 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ДВ. бр.9 от 30.01. 2001 г.
Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „планински водач“ДВ. бр.46 от 11.06.2019г.
Наредба № 7 от 11.10. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряванеДВ. бр.9 от 3.02. 2009 г.
Наредба № 31 от 26.07. 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средствоДВ. бр.57 от 13.07. 2007 г.
Наредба № 46 от 3.12. 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболовДВ. бр.107 от 11.12. 2001 г.
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергияДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на законаДВ. бр.76 от 5.09.2023г.
Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозитеДВ. бр.65 от 21.07.2020г.
Наредби, приложими за работещи в структурите на Министерство на вътрешните работи 
Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)отм. ДВ. бр.3 от 10.01.2023
с решение №7741 на на ВАС
Наредба № 8121з-1010 от 24.08. 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работиДВ. бр.79 от 15.09.2023
Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.93 от 30.10. 2020г.
Наредби, приложими за работещи в структурите на Министерство на отбраната 
Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно времеДВ. бр.83 от 5.10.2021г.
Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното делоДВ. бр.4 от 13.01. 2017 г.
Наредба № Н-9 от 4.04. 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армияДВ. бр.24 от 20.03.2024г.
Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армияДВ. бр.86 от 13.10.2023г.

Отменени наредби