Европейско законодателство

Регламенти

Регламентът е законодателен акт на Европейския съюз, който става незабавно изпълним като право във всичко държави-членки едновременно. Когато регламент влезе в сила, той отменя всички национални закони, отнасящи се до един и същи предмет и последващо национално законодателство трябва да бъде съгласувано с регламента.

Директиви

Директивите са нормативни актове на Европейския съюз. За разлика от Регламента, който се прилага изцяло и директно, Директивата определя цели, които да се постигнат от страните членки в определен срок. Това става с въвеждане на техните изискванията чрез национални нормативни актове.

Забележка: Тук ще намерите връзки към текстовете на директивите в EUR-Lex. Когато отворите страницата на директивата, ще видите информация дали има изменения и връзка към консолидирания текст,  например:

Консолидирана версия на директива

ДирективаСъответстващо българско законодателство
Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работещите при работаЗакон за здравословни и безопасни условия на труд
Директива 89/654/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното мястоНаредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Директива 2009/104/ЕО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работаНаредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Директива 89/656/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното мястоНаредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Директива 90/269/ЕИО относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчно манипулиране на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работницитеНаредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Директива 90/270/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с екранно оборудванеНаредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работаНаредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Директива 2000/54/ЕО относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работаНаредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Директива 92/57/ЕИО за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни площадкиНаредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Директива 92/58/ЕИО относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работаНаредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачкиНаредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Директива 92/91/ЕИО за минималните изисквания за подобряване на безопасността и здравето на работниците при добив на минерални суровини чрез сондиранеНаредба № 9 от 29.07. 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
Директива 92/104/ЕИО относно минималните изисквания за подобряване безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с подземния добив на минералиНаредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините
Директива 93/103/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни корабиНаредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
Кодекс на търговското корабоплаване
Директива 98/24/ЕИО за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаНаредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Директива 2000/39/ЕО от 8 юни 2000 година относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕОНаредба № 13 от 30.12.2003 г.
Директива 2006/15/ЕО от 7 февруари 2006 година за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕОНаредба № 13 от 30.12.2003 г.
Директива 2009/161/ЕС от 17 декември 2009 година за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕОНаредба № 13 от 30.12.2003 г.
Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕОНаредба № 13 от 30.12.2003 г.
Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕОНаредба № 13 от 30.12.2003 г.
Директива 1999/92/ЕО относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфериНаредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Директива 2002/44/EО относно минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (вибрации)Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Директива 2003/10/EО относно минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (шум)Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Директива 2013/35/ЕС относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)Наредба № РД-07-5/2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Директива 2006/25/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (изкуствени оптични лъчения)Наредба № 5 от 11.06. 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Директива 2010/32/ЕС за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болницитеНаредба № 3 от 8.05. 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Директива 2009/148/EО относно защитата на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работаЗакон за здравето и Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Директива 91/383/ЕИО за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношениеНаредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Директива 92/29/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдовеНаредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работаНаредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на масовите уволненияКодекс на труда
Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общностКодекс на труда
Директива 2009/38/ЕО за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерениеЗакон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспортНаредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машинитеНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното времеКодекс на труда; Наредба за работното време, почивките и отпуските
Директива 2013/59/ЕВРАТОМ за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчениеЗакон за безопасно използване на ядрената енергия и Закон за здравето

Хармонизирани стандарти

С хармонизираните стандарти се определят технически спецификации, смятани за подходящи или достатъчни, за да се спазят техническите изисквания в законодателството на ЕС.

Приема се, че продуктите, които съответстват на хармонизирани стандарти, отговарят на съответните съществени изисквания (презумпция за съответствие, маркировка „CE“) и държавите членки трябва да приемат свободното движение на тези продукти.

Други