Ръководство за разработване на система за управление на ЗБУТ в строителството

СЪДЪРЖАНИЕ

1-во ниво: Контролен списък за фирми, желаещи да въведат система за за управление на ЗБУТ

2-ро ниво: 12 точки за комплексно прилагане на система за управление на ЗБУТ

 1. Ангажираност на ръководството
 2. Задачи и отговорности
 3. Документиране на системата
 4. Комуникация
 5. Преглед и оценка на риска
 6. Планът за действие
 7. Прилагане на място, на обекта
 8. Обучение - управление на умения
 9. Възлагане на поръчки
 10. Инспекции, наблюдение, проверки
 11. Управление на злополуки, инциденти и потенциално опасни ситуации
 12. Усъвършенстване на системата

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


Вашият коментар