ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд “Вредни фактори за здравето и безопасността” са:
• физически (в това число механични, акустични, електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.),
• химически,
• биологически,
• психологически,
• организационни и
• други въздействия,
които влияят негативно или заплашват здравето или безопасността на работещите.

Вредните фактори обикновено действат комбинирано, т.е. никога не съществува само един фактор на работното място, който да заплашва здравето и безопасността на работещите. Често наличието на един вреден фактор обуславя съществуването и на друг.

Намалено работно време

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време определя видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите.

Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи, описани в чл. 3 на Наредбата, например:

  • Работа в среда на йонизиращи лъчения.
  • Работа в подземни канализационни системи (само за пряко заетите).
  • Работа в камери за дълбоко замразяване (само за пряко заетите) и др.

Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и чл. 3 на Наредбата работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.

Вашият коментар