Химични агенти

 

Съгласно Наредба № 13 от 30.12.2003 г.:

"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.
"Опасен химичен агент" е:

- всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;

- всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен по буква "а", може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (кратко наименование CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси определя 28 класа на опасност (класът на опасност се определя от естеството на физична опасност, опасност за здравето или опасност за околната среда):

Вашият коментар