ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд “Вредни фактори за здравето и безопасността” са:
• физически (в това число механични, акустични, електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.),
• химически,
• биологически,
• психологически,
• организационни и
• други въздействия,
които влияят негативно или заплашват здравето или безопасността на работещите.

Вредните фактори обикновено действат комбинирано, т.е. никога не съществува само един фактор на работното място, който да заплашва здравето и безопасността на работещите. Често наличието на един вреден фактор обуславя съществуването и на друг.

Механични опасности

Под механична опасност се разбира комбинацията от физични фактори, които могат да доведат до нараняване поради механично въздействие от страна на конкретна машинна част, инструмент, заготовка и т.н, както и дължащо се на въздействието на различни материали.

Примери за източници на механична опасност и последици са посочени в стандарта БДС EN ISO 14121-1:2008 Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 1: Принципи (ISO 14121-1:2007)

Примери за типични опасности

Опасни/рискови ситуации

Когато човек е изложен на поне една опасност, то тогава говорим за опасна/рискова ситуация. Най-често на механични опасности човек е изложен при работа с машини и инструменти.

Примери за опасни ситуации:

  • работа в близост до движещи се части;
  • работно място, изложено на опасност от изхвърляне на части;
  • работа под товар.

На практика, опасните ситуации са често описвани като задачи или операции, които работещия трябва да изпълнява, например ръчно зареждане или вземане на работни детайли от преса.

Мерки за предпазване от механични рискове

Вашият коментар