Въведение

“Специална закрила” означава съобразяване на правната уредба с особените качества на работника като носител на работна сила. Тя е специална защото отчита особени качества.

Тази закрила е засилена – прилага се заедно с общата. Специалната закрила се изразява в допълнителни права и в повишени изисквания към условията на труд. Аргументът за това е, че специалната закрила е правно средство за постигане на социално (фактическо) равенство.

Нормативна база, свързана с темата

Специална закрила на непълнолетните

Разрешение за работа

Лицата под 18 –годишна възраст се приемат на работа с разрешение на Д "Инспекция по труда" за всеки отделен случай.

Условията и редът за даване на разрешение за работа са определени в Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

За издаване на разрешение от Д "ИТ" се изисква подаването на следните документи (съгласно наредбата и указания на Д "ИТ"):

 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика).
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда).
 • Осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години.
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години.
 • Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие заверено "Вярно с оригинала").
 • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя.
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).
 • За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занятия от учебното заведение, където учи лицето (случаите, когато лицата се наемат по време на учебната година).
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години.
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.
 • Копие (заверено „Вярно с оригинала”) на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години.

Искането и придружаващите го документи се подават в Д"ИТ" за съответната област на България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Документите могат да бъдат подадени на хартия и по електронен път чрез електронната информационна система на ИА "ГИТ" в официалния сайт на Агенцията.

Дирекция ”Инспекция по труда” се произнася по молбата в 15-дневен срок, съгласно чл.16, ал.2 от Наредба № 6 / 2006 г.

Наемане на работа на непълнолетни лица

Правила при работа на непълнолетни

Задължителни периодични медицински прегледи за непълнолетни.

На задължителен периодичен медицински преглед подлежат лицата:

 • от 15 до 16 години - на 6 месеца;
 • от 16 до 18 години - ежегодно.

Специални правила за работното време
Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица.

Забрана за полагане на нощен труд
Нощният труд е забранен за работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст (чл. 140, ал. 4, т. 1). Нощен е трудът, който се полага от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Платен отпуск
Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

Работи, забранени за лица, ненавършили 18 години
В Приложение към чл. 8, ал. 2 на Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Специална закрила на жени, майки, бременни и в етап 'ин-витро'

Чл. 47, ал. 2 от Конституцията
Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

 Общи правила.

Забрана на определени дейности

Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки работничките и служителките не могат да бъдат задължавани да изпълняват подземна работа в мини, освен в случаите, когато:

 1. заемат ръководни длъжности, чиито задължения не налагат извършване на физическа работа;
 2. са заети в санитарни и социални служби;
 3. във връзка с обучението си и с оглед на професионалната си подготовка трябва да преминат практически стаж, при условие че са навършили 18 години;
 4. задълженията им понякога (не ежедневно) налагат да слизат в подземните минни разработки за извършване на работа, при която няма физически труд.

Стаи за жени

Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена за жените и стаи за почивка на бременните и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро (Чл. 308 КТ)

Конкретни изисквания към обзавеждането и площта са посочени в Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени.

Специална закрила на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

"Бременна работничка" е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.

"Работничка родилка" е работничка или служителка, която се е върнала на работа преди 90-ия ден след раждането и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.

"Работничка кърмачка" е работничка или служителка, която сама кърми детето си и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.

Забрана за извършване на определени дейности

Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. бременните работнички не могат при никакви обстоятелства да бъдат задължавани да изпълняват дейности, за които при оценката на риска са установени следните рискови фактори и условия на труд:

 • работа в хипербарна атмосфера: пространства под налягане и подводно гмуркане;
 • токсоплазма;
 • вирус на рубеола, освен когато е доказано, че бременните работнички са съответно защитени срещу такива агенти чрез имунизация;
 • олово и оловни съединения, доколкото тези агенти могат да бъдат абсорбирани от човешкия организъм.
 • подземни минни работи.

Рисковите фактори и условията на труд, забранени за работнички кърмачки са:

 • олово и оловни съединения, доколкото тези агенти могат да бъдат абсорбирани от човешкия организъм;
 • подземни минни работи.

За всяка дейност, при която може да възникне специфичен риск, свързан с въздействието на рискови фактори, процеси или условия на труд, съгласно Приложение № 1 на Наредбата, работодателят е задължен да оцени всеки риск за безопасността или здравето и всеки възможен ефект върху бременността или кърменето и да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска.

Трудоустрояване на бременни жени и кърмачки

Комисията по трудоустрояване (виж повече в т. 3) определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящи места за трудоустрояване на бременни работнички или служителки и на работнички или служителки-кърмачки.

Когато бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят я трудоустроява чрез облекчаване на условията или преместване на друго работно място (чл. 309 от КТ).

“Жени в напреднал етап на лечение ин-витро” са жени, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.

Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение!

Командироване

Работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие (чл. 310 от КТ).

Забрана за полагане на нощен и извънреден труд

Нощният и извънредния труд е забранен за:
- бременни работнички и служителки (чл.140 ал. 4 т. 2) ;
- работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро (чл.147 ал.1 т. 2)

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането (чл. 163 КТ).

 Специална закрила на майките

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете (чл. 164 КТ).

Полагане на нощен и извънреден труд

Нощен и/или извънреден труд се полага само с писмено съгласие от:

 • майки с деца до 6-годишна възраст;
 • майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им.

Специална закрила за лица с намалена работоспособност

Чл. 51, ал. 3 от Конституцията
Лицата с физически и психически увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото.

Трудоустрояване

Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

Предписания за трудоустрояване могат да бъдат издавани от:

 • Лекуващият лекар - за срок до 1 месец.
 • ЛКК – за срок до 6 месеца.
 • ТЕЛК и НЕЛК – за срок по-голям от 6 месеца.

Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателят - да не го допуска до тази работа.

При спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване.

Определяне на места за лица с намалена работоспособност. Комисия по трудоустрояване.

Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно (не по-късно от края на януари) работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.

Минималният процент по икономически дейности е посочен в Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

За целта в предприятието се създава Комисия по трудоустрояване в следния състав:

 • председател – ръководителят на предприятието
 • членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

Списъкът на местата, определени като подходящи за трудоустрояване се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

3.2. Допълнителен платен годишен отпуск

Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Определяне на места за трудоустрояване

Квоти за назначаване на хора с трайни увреждания

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

В чл. 22, ал. 1 на Правилника за прилагане на ЗХУ е посочено, че за изпълнение на квотата ежегодно до 31 март работодателят:

 1. предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, и
 2. уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания"


Закрила при уволнение

Изискване за предварително разрешение за уволнение от Инспекция по труда

Съгласно чл. 333 от Кодекса на труда работодателят може да уволни по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

 • работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
 • трудоустроен работник или служител;
 • работник или служител, боледуващ от
  - исхемична болест на сърцето;
  - активна форма на туберкулоза;
  - онкологично заболяване;
  - професионално заболяване;
  - психично заболяване;
  - захарна болест.
 • работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;
 • работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда, за времето, докато има такова качество;
 • работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа, за времето, докато има такова качество;
 • работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си;
 • бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро в случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6.

Разрешение от Д "Инспекция по труда" се иска при прекратяване на трудовото правоотношение по:

 • чл. 328, ал. 1, т. 2 - при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 3 - при намаляване на обема на работата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 5 - при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 11 - при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
 • чл. 330, ал. 2, т. 6 - дисциплинарно уволнение.

Разрешенията или отказите на инспекция по труда за уволнение на трудоустроен не подлежат на обжалване!

Необходими документи за издаване на разрешение за прекратяване на трудово правоотношение с трудоустроен работещ:

 • Писмено искане от предприятието (по образец или свободен текст).
 • Копие от старото и ново щатни разписания на предприятието.
 • Ако средносписъчният състав на предприятието е над 50 човека се представя и списък с местата и длъжностите на лица с намалена работоспособност (актуализиран за съответната година).
 • Ако лицето е със заболяване по Наредба № 5 на МЗ – необходимо е да се представи Експертно решение на ТЕЛК, издадено по повод прекратяване на трудовото правоотношение.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) необходимо е да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради временна неработоспособност се представят копия от болничните листа.

Подаването на документите може да стане на хартиен носител на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер или по електронен път – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Електронно-административни услуги“.

Вашият коментар

2 мнения за “Тема 9. Специална закрила на някои категории работници”

  • Степен на намалена работоспособност на практика е процента намалена работоспособност, с други думи и човек с 10% намалена работоспособност има степен на намалена работоспособност.