Тема 8. Изисквания за подбор, обучение, инструктаж и информиране

Въведение

Съгласно чл. 281 КТ всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа, като не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието.

Работниците или служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците или служителите, заети в дейности, които създават опасност (възможен източник на вреда) за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служителите. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби.

Конкретните изисквания в тази област са определени в множество наредби за прилагане на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за техническите изисквания към продуктите и други специални закони, имащи отношение към по-специфични моменти в организацията на дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Нормативна база, свързана с темата

Вашият коментар

20 мнения за “Тема 8. Изисквания за подбор, обучение, инструктаж и информиране”

 1. Здравейте!
  Работя във фирма, която възлага работа (различни по вид СМР) на множество фирми подизпълнители. Тези фирми ежедневно работят на обекти (собственост на нашата фирма) разпръснати из цяла София.
  Моля за съвет как да се организира провеждането на началния инструктаж, който по мои разбирания нашата фирма е длъжна да провежда на служителите работници на подизпълнителите си.
  Основното затруднение идва от факта, че физически е почти невъзможно наши служители ежедневно да пътуват до тези обекти за провеждането и документирането на началните инструктажи.

  Благодаря!

  • Здравейте,

   Вие имате задължението да проведете начален инструктаж на подизпълнителите, но не всеки път, когато ще имат работа в съответния обект, а преди първия път.
   В тази връзка можете да подготвите информация за всеки от обектите – какви рискове има в обекта, какви са изискванията за безопасност и да проведете начален инструктаж, който ще обхване всички обекти, на които ще работят подизпълнителите.
   След това имате задължението да уведомите съответния подизпълнител, ако има някакви промени в обект, какви са промените, дали от тези промени възникват нови рискове и какви мерки са необходими. Тази информация може да бъде предоставена на представител на съответния подизпълнител, а той ще има ангажимента да уведоми своите работещи.

   • Благодаря за отговора!
    А възможно ли са следните варианти:
    1. Тъй като в тази ситуация нашата фирма е в ролята на възложител съгласно Нар. 2 от 22.03.2004г. за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи, да не участва в провеждането на начален инструктаж, тъй като в наредбата е записано, че „строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите“ (чл. 16, ал. 1, е) ) или
    2. Да се провежда начален и-ж на ръководни служители от фирмите подизпълнители (технически ръководители и др.) и те да имат отговорността да инструктират работниците си.

    Благодаря!

    • Здравейте,
     Необходимо е да се уточни дали тези обекти са самостоятелни или са на Ваши площадки, напр. строеж на нова сграда на територията на Ваша площадка с други сгради или дейност, т.е. да се налага първо подизпълнителите да бъдат допускани на площадката (Ваш ангажимент за инструктаж поради влизане на работещи от външна фирма, която ще извършва дейност) и после да влизат в обекта (ангажимент на строителя да им направи инструктаж за обекта).

     Ако е самостоятелен строителен обект, то ангажимента е само на Строителя.

     Ако е обект в съществуваща производствена/складова и пр. площадка , то Вие имате ангажимента да организирате начален инструктаж за влизането на площадката. Становището на МТСП е, че може да се проведе начален инструктаж само на ръководители и да им се предостави необходимата информация, а те съответно да правят инструктаж на работещите. Това обаче изрично трябва да бъде описано в договор или т. нар. споразумение по чл. 18, за да сте изпълнили изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. – т.е. определени са тези инструктажи като необходими, съответно са определени лица, които да ги извършват.

 2. Здравейте!
  Във връзка с темата, се появи следния казус в нашата фирма.
  Ние сме възложител, като на наша територия ще се проведат СМР. Фирмата, която е изпълнител, наема подизпълнител, който е нашата фирма. В случая играем роля и на възложител, и на подизпълнител.
  Съгласно наредбата, ние трябва ли да проведем начален инструктаж на изпълнителя, изпълнителя да проведе такъв(начален) на подизпълнителя, а на работниците от нашата фирма извънреден, защото ще се извършва СМР на наша територия, от работници от друга фирма? Малко е объркано, надявам се да съм се изразила добре.
  Благодаря Ви предварително!

  • Здравейте,

   наистина е объркано, но като имам предвид информацията, която сте подали и нормативните изисквания, моето мнение е следното:

   1.Вие правите начален инструктаж на работещите на изпълнителя за условията на работа и изискванията за ЗБУТ на Ваша територия.
   2. Изпълнителят прави начален инструктаж на подизпълнителя (т.е. работниците от Вашата фирма) за изискванията за ЗБУТ на територията на строителния обект.
   3. Вие правите извънреден инструктаж на работещите от Вашата фирма, които могат да бъдат засегнати (за които е оценено, че ще възникнат рискове) по време на изпълнение на СМР (т.е. другите работещи, а не тези, които ще участват в СМР).

   Доколкото виждам, Вие също по този начин сте предвидили изпълнението на инструктажите, така че мненията ни съвпадат :)

   Ако не е записано друго в „споразумението по чл. 18“, то техническият ръководител на обекта има ангажимента да прави ежедневния инструктаж на всички работещи в обекта (вкл. и на Вашите).

   Обръщам също внимание, че би трябвало също и като Възложител да осигурите координатор по безопасност и здраве.

   • Здравейте,
    благодаря за бързия отговор. Радвам се, че мненията ни съвпадат, това е комплимент към Вас, обучението е наистина полезно, страхотно поднесено, въпреки сухата материя. Казуса наистина е малко объркан :)
    Осигурили сме координатор по безопасност и здраве, но въпросите по тази тема , ще задам в съответния модул.
    Още веднъж благодаря!

 3. Здравейте ,
  В нашата фирма имаме командирована група в държава от ЕС,работниците са на трудов договор в България. Заповедта ни за периодичен инструктаж във фирмата е за период на 3 месеца .Аз ги включвам към списъка в книгата за инструктаж ,но срещу имената пиша командирован ,тъй като те реално не присъстват на тези дати в Бг.Веднъж годишно в дните преди Коледа ,когато всички са в БГ и имам тогава периодичен инструктаж им го провеждам реално.Същевременно по договора за командироване е посочено ,че за времето на договора те подлежат на законите по ЗБУТ на приемащата държава .
  Мислите ли ,че моята схема на документиране е коректна ,струва ми се въобще да липсват от книгата за инструктаж няма да е правилно.Или може би за тях да направя отделна заповед ,че периодичния им инструктаж е веднъж годишно ?
  Благодаря предварително !

  • Здравейте, госпожо Желева,
   по принцип, когато лицето не подлежи на инструктаж (в случая поради командировката) не е необходимо вписване в книгата за инструктаж. От друга страна е въведено като добра практика и за по-удобно проследяване на проведените инструктажи, в книгата да се вписват всички и да се отбелязва причината за отсъствието на работещия. За подобни вписвания не се правят проблеми от контролиращите органи.

   Изготвянето на отделна заповед или допълване на настоящата за определяне на периодичен инструктаж на една година е най-добрият начин, като имате предвид следното:
   – това ще внесе удобство, ако командированат група е от едни и същи работещи. Иначе може да се получи объркване;
   – Ако хората от командированата група извършват дейности, за които се изисква ежедневен инструктаж (напр. монтажни дейности по смисъла на Наредба 2/2004 г., работа с химикали и др.) и определите периодичен инструктаж на една година, това би могло да бъде повод за проблеми при проверка, независимо че тези дейности не се извършват в България. Ако не попадат в изискванията за ежедневен инструктаж, най-чистият начин е да определите периодичен инструктаж от един път годишно и така да избегнете постоянното вписване на тези хора в книгата за инструктаж.

 4. Имам няколко въпроса към Вас, тъй като сме профилирана гимназия и нямаме производство:
  – трябва ли да имаме програма и да провеждаме инструктаж на посетителите?
  – при провеждане на ремонтни дейности от външна фирма (измазване, смяна на
  ВиК тръби, боядисване) ние ли трябва да извършваме инструктаж на тези
  работници; трябва ли да провеждаме извънреден на нашите служители и ученици.

  • Здравейте, госпожо Харизанова,

   първо да Ви поздравя за отличния резултат на теста, малко участници постигат 100 % успеваемост.

   Относно Вашите въпроси:
   1. Инструктаж се изисква за лица, които посещават производствени звена. Вие
   нямате такива, така че не е необходимо да се провежда такъв.
   2. При провеждане на ремонтни дейности, вие трябва да проведете начален
   инструктаж на работещите от външната фирма – например да ги запознаете с
   аварийния план, опасни места, забрани на територията на училището, ваши
   изисквания към тях свързани с безопасността на учениците. Извънреден
   инструктаж при ремонтни дейности не винаги е необходим – дава се право на
   работодателя да прецени доколко извършваните дейности създават опасности, за
   които трябва да бъдат предупредени служителите и учениците. Например, ако ще
   има изкопи на територията на училището или отвори по стълбища и площадки
   (могат да паднат в тях), ако се извършва ремонт на покрив (може да падне
   нещо върху тях) е препоръчително да се направи извънреден инструктаж.

 5. Здравейте,
  Имам следният въпрос: Възможно ли е за посетителите на фирмата да се направи инструктаж във писмена форма на портала и дневник за регистрирането му като дежурния охранител ( външна фирма ) му го предостави за прочит и подпис?

  • Здравейте,
   Съгласно чл. 11(6) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. „Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.“ (лицата по т. 6 са посетителите). Имайки предвид това не виждам никаква пречка инструктажът на посетители да се провежда по този начин. В допълнение: наблюдавала съм подобна практика в много предприятия и това не е било проблем нито за инспектори, нито за одитори.

 6. Въпрос, зададен от участник в обучението:
  Какви видове инструктажи трябва да бъдат извършвани на стажанти по европейски програми и обучаеми в Център за професионално обучение, например при машинни специалности.

  Отговор:
  Съгласно чл. 11 (1) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:
  4. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията;
  5. лица, с които се провежда производствена практика;

  Стажантите са лица, приети за обучение. По-нататък в Наредбата пише, че начален инструктаж се провежда на лицата по т. 1-5, т.е. и на стажантите се провежда начален инструктаж.
  По-нататък за всички останали видове инструктаж се говори, че се провеждат на работещи (работници и служители). наредба РД-07-2 се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а определението за работещ в ЗЗБУТ е следното:

  „Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

  Накратко, стажантите подлежат на точно същите инструктажи, които биха се провеждали на работещи. Когато се променя работното място, например приключва се обучението в една работилница и се започва обучение в друга,е необходимо провеждане на извънреден инструктаж.

 7. Здравейте. Имам следното питане. Главен изпълнител на проект е чужда фирма (от страна членка на ЕС). Фирмата работи с български подизпълнители и има само няколко технически ръководителя на обекта (чужденци). Основният изпълнител не е регистрирал клон или друго българско юридическо лице. Чуждата фирма трябва ли да спазва изискванията на нашето законодателство или работи по своето собствено?

  • Здравейте,
   щом фирмата извършва дейности на територията на Р България, тя е задължена да спазва нашето национално законодателство при изпълнение на тези дейности.

   • Здравейте,
    благодаря за отговора. Фирмата, за която работя е българско юридическо лице и е главен подизпълнител на Чуждата фирма. Може ли Чуждата фирма да сключи договор с моята съгласно чл. 24 ал.3 от ЗЗБУТ и аз да извършвам дейностите по чл.24 ал.1 от ЗЗБУТ и за Чуждата фирма освен за моята. Ако може предполагам, че моят работодател ще трябва да ми вмени тези допълнителни задължения? или?

    • Да, Законът за здравословни и безопасни условия на труд допуска функциите на орган по БЗР да се възложат на външна фирма. Съгласно Чл. 5 от Наредба 3/1998 г. „Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на ЗЗБУТ, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.“
     В този случай Вашият работодател ще трябва да определи конкретно лице/лица за изпълнение на това договорно задължение.