Нормативна база, свързана с темата

Инспектиране на труда

Инспектиране на труда е дейност, осъществявана от контролните органи по установяване и налагане на съответствие между изискванията на законодателството и прилагането му в предприятията, обектите и местата, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Инспектирането на труда включва контрола по спазване на трудовото и осигурителното законодателство и специализирания контрол по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Законът за инспектиране на труда урежда:

 1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда;
 2. видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда;
 3. начина на взаимодействие между държавните контролни органи, осъществяващи инспектирането на труда.

Организации, които извършват проверки, свързани с труда

 • Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” - цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство, спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Държавната агенция за метрологичен и технически надзор осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност по реда на глава пета от Закона за техническите изисквания към продуктите.
 • Агенцията за ядрено регулиране осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения.
 • Дирекцията за национален строителен контрол - упражнява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията при проектирането и строителството.
 • Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи упражнява контрол по осъществяването на държавния противопожарен контрол.
 • Областните дирекции "Земеделие", които изпълняват функции по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
 • Министерството на енергетиката контролира техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти.
 • Министерството на транспорта организира контрола по спазване на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари, превозите за собствена сметка и превоза на опасни товари; осъществява специализиран контрол по спазване на трудовото законодателство, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и технически надзор на съоръжения с повишена опасност в транспортната система на страната.
 • Министерството на околната среда и водите извършва контрол по изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения с цел предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване и специализиран контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
 • Министерството на отбраната упражнява цялостен контрол по спазването на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на специфичните дейности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 • Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции упражнява контрол върху дейността на службите по трудова медицина.
 • Националната агенция за приходите осъществява контрол по отношение на спазването на осигурителното законодателство.
 • Националния осигурителен институт извършва контрол по спазването на осигурителните права на осигурените лица съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Взаимно информиране на контролните органи

Когато при инспектиране на труда контролен орган установи нарушение или има съмнение за нарушения в обектите на контрол, които не са от негова компетентност, той информира компетентния контролен орган в срок до три дни.

Компетентният контролен орган информира органа, който му е изпратил информацията за предприетите мерки и за резултатите от проверката не по-късно от 10 дни след приключване на проверката.

Организация на контролната дейност

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализираната контролна дейност по изпълнението на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и на други нормативни актове се извършва от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Е ОСНОВНИЯТ КОНТРОЛЕН ОРГАН!

Права и задължения на контролните органи на ИА 'ГИТ'

Права:

 • Да посещават ПО ВСЯКО ВРЕМЕ местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите.
 • Да изискват документ за самоличност от лицата, които се намират на територията на предприятието.
 • Да изискват от работодателя обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола.
 • Да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност съответно на дейността по изпълнение на държавната служба, включително и данни за заплащането на труда.

При изпълнение на това си право, представителите на инспекция по труда изискват попълването на декларация от страна на конкретни работещи, в която се подава информация като: три имена, ЕГН, работодател, работно време, получавано възнаграждение, кога за последен път е получено възнаграждението и др.

 • Да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи, да използват технически средства и апаратура и да правят измервания на фактори на работната среда във връзка с упражняването на контрола върху осъществяваната трудова дейност.

Задължения на контролните органи:

 • Да пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрол.
 • Да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство.

Контрол за спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с държавната служба, не може да упражнява лице, което има пряк или косвен интерес от дейността на контролираните обекти.

Задължения на работодателя във връзка с контролната дейност

Работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

Представител пред инспекция по труда

Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.

Заповед за определяне на представител на работодателя по чл. 403а КТ

Задължителни документи във всеки обект

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа:

 • заповеди за полагане на извънреден труд;
 • заповеди за дежурство;
 • заповеди за времето на разположение;
 • заповеди за установяване на непълно работно време;
 • поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Принудителни административни мерки

Принудителните административни мерки са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на съответната правна норма, а административните наказания прилагат санкцията.

Контролните органи на инспекцията по труда по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат следните принудителни административни мерки:

 • Задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и на задълженията по социално-битовото обслужване.
 • Отстраняване от работа на работници и служители, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труда или не притежават необходимата правоспособност.
 • Спиране въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти.
 • Спиране дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората да поставят специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка.

Специалният знак за спиране има две форми:

1. Самозалепващ стикер

Самозалепващият стикер е с правоъгълна форма и съдържа текст, изпълнен с черни и червени букви върху бял фон, съгласно Приложение № 1 на Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

2. Предупредителна лента.

Предупредителната лента е с широчина не по-малка от 5 сантиметра и съдържа повтарящ се по дължината й текст, изпълнен с черни и червени букви върху жълт фон, съгласно Приложение № 2 на наредбата.

При прилагане на принудителните административни мерки контролните органи на инспекцията по труда не носят отговорност за причинени вреди.

Административно-наказателна отговорност

Административно-наказателна отговорност е осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административно правни задължения.

Нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното.

Работодател, длъжностно лице или работник или служител е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление да плати наложената му имуществена санкция или глоба.

Още за административнонаказателната отговорност можете да прочетете в тема № 3 «Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд».

Вашият коментар

5 мнения за “Тема 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола”

 1. Здравейте, Постарах се да прочета всички модули по няколко пъти, научих много неща, но имам и някои грешки в теста, които не успях да открия. Надявам се с Ваша помощ да успея и занапред да не ме затрудняват.Като цяло, обучението беше синтезирано, добре поднесено и много полезно за мен! Благодаря за интересната форма на представяне! За мен и моите колеги това обучение беше едно интересно и забавно предизвикателство!

  • Здравейте,
   благодаря Ви за положителния отзив, радвам се, че участието Ви в това обучение е било полезно за Вас.
   В утрешния ден, който е последен от срока, в който имате достъп, ще Ви бъде изпратен файл с резултатите от теста и отговорите на въпросите, на които не сте успели да отговорите с посочване на източника – текст от наръчника или свързан нормативен документ.

 2. :)Здравейте. Ето ме и в последната тема. Искам да благодаря за достъпния и професионален начин на представяне на информацията и бързата реакция при всеки зададен въпрос. За мен беше изключително полезно това обучение и като добавиш безспорните предимства, които притежава такъв род обучение, а именно – в удобно време, на удобно място, не притискан от срокове и за мен най-важното – индивидуалния подход – всекиму според потребностите, се получи едно много добро съчетание на полезното с приятното. Пожеравам Ви да не Ви секва ентусиазмът и желанието да сте на гребена на информацията и да вдигате все по-високо летвата на професионализма си :)