Нормативна база, свързана с темата

Фирмена политика

Политиката на фирмата се основава на принципите на националната политика по здраве и безопасност и задължително осигурява участието на работещите.

Фирмената политика показва общите цели относно здравето и безопасността при работа и ангажименти за подобряване на изпълнението на дейностите, свързани със здравето и безопасността

Съгласно чл. 4 , ал. 1, т. 8 от ЗЗБУТ:

работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес.

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Препоръките на Инспекция по труда са тя да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление.

Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа е философия за управление на една дейност. Тя трябва да е подходяща за естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа на фирмата и включва ангажиментите на ръководството относно:

 • непрекъснато подобрение;
 • съответствие с действащото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа и на други изисквания, приети от формата.
Политиката трябва да се преразглежда периодично, за да се осигури, че продължава да е адекватна и подходяща за фирмата.

Тъй като работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при работа, той определя и фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение.

Съвместно с административното ръководство, той осигурява и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи ЗБУТ. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и с необходимото качество, системите за защита - в изправност за действие, оборудването за извънредни ситуации - в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за ЗБУТ.

Създаване на организация за дейността по ЗБУТ

Не съществува теория за най-добрия начин за управление на здравословните и безопасни условия на труд, но въпреки това съществуват задължителни минимални изисквания за създаване на здраве и безопасност при работа, които са базата за развиването на дейността.

Организацията на дейностите по ЗБУТ осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнение на политиката по здраве и безопасност, или с други думи осъществява разпореждането на управленческите отговорности.

При осъществяване на задълженията си работодателят трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствени рискове на всички работещи независимо от времетраенето на договора и продължителността на работното време.

Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки в следната йерархия, включително:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. предоставяне на информация и обучение;
 3. осигуряване на необходимата организация и средства.

Работодателят прилага мерките като осигурява основните принципи на превенция:

 1. избягване на рисковете;
 2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
 4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
 5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
 6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
 7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
 8. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
 9. даване на съответни инструкции на работещите.

Орган по безопасност и здраве при работа

За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

Това изискване е поставено в чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. определя функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

В наредба 3/1998 г. за тези лица се въвежда понятието "орган за безопасност и здраве при работа" (ОБЗР).

Как може да бъде изпълнено изискването за назначаване или определяне на ОБЗР?

Възможни са четири начина за изпълнение на изискването:

 • Съвместяване - функциите на орган по БЗР се възлагат като допълнително задължение на едно длъжностно лице, чиито основни задължения са в друга област. В този случай задължително се определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените задачи.
 • Назначаване на лице за длъжността „орган по БЗР“ или изграждане на специализирана служба от няколко такива лица.
 • Сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица, като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, задължително се определя с договор.
 • Работодателят има право сам да изпълнява функциите на ОБЗР – необходимо е това да бъде упоменато писмено.
Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им.

Какво означава подходящо образование и квалификация?

В ЗЗБУТ липсва определение на фразата “подходящо образование и квалификация”. Това ще бъде образование или квалификация, които са близки до дейността или основните рискове в предприятието.

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 1. Организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.
 3. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.
 4. Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

За всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

Анализът се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

Орган по безопасност и здраве при работа

Въпроси и отговори за органа по безопасност и здраве при работа

Из рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Въпрос: Имам фирма с 5-ма души нает персонал. Функциите на лице по здраве и безопасност изпълнявам лично. Трябва ли сам да си пускам заповед, че ще изпълнявам функции на лице по ЗБР?

Отговор: Съгласно чл. 2, ал.2 и 3 на Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. (ДВ. бр.91 от 1998г.), в зависимост от условията на труд, рисковите фактори, броя на работниците в предприятието, работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.
Когато се възлагат функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение, се определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
Възлагането на функции, определянето на минималното необходимо работно време, се извършва с писмени документи (заповед, договор, друг писмен документ), независимо от това на кое лице се възлагат функциите на орган по безопасност и здраве при работа.
В длъжностната характеристика на съответното длъжностно лице също следва да се впише този вид трудова функция.


Въпрос: Имам фирма с трима работещи (от които единият съм аз). Необходимо ли е да определя единият от тях като длъжностно лице по ЗБУТ, необходимо ли е това лице да премине през първоначално обучение по ЗБУТ и колко часа трябва да бъде това обучение?

Отговор: Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, всеки работодател е длъжен да назначи или да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалните рискове в предприятието (чл. 24 от ЗЗБУТ).

По преценка на работодателя, тези дейности могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица или да се извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице.
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) предвижда за длъжностните лица по БЗР да се провежда обучение по БЗР не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. (ВС)

Комитети и Групи по условия на труд

Работодателят е длъжен да предоставя постоянно информация за условията на труд на работещите или на техни представители.

Това изискване се осъществява чрез Комитетите и групите по условия на труд, тъй като в тях членуват задължително представители на работодателя и представители на работещите.

"Представител на работещите по безопасност и здраве при работа" е всеки работник или служител, който е избран да представлява работещите пред работодателя или пред държавните органи по въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите. Кодекса на труда, да представлява работещите по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа (§ 1, т. 2б от ДР на ЗЗБУТ)

Дали работодателят ще има задължение да организира учредяване на Група или Комитет по условия на труд зависи от броя на работещите в предприятието.

Кога учредяваме Група по условия на труд (ГУТ)?

ГУТ е задължително само от двама човека!

Съгласно член 28, ал. 1 на ЗЗБУТ група по условия на труд се учредява:

 • в предприятия с 5 до 50 работещи включително - в този случай ГУТ се състои задължително от работодателя и един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.
 • в отделните структурни звена на предприятията с повече от 50 работещи - в този случай ГУТ се състои задължително от ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Кога учредяваме Комитет по условия на труд (КУТ)?

КУТ е в състав от 4 до 10 души, но само четно число!

Съгласно чл. 27, ал. 1 на ЗЗБУТ комитет по условия на труд се учредява в предприятия с повече от 50 работници и служители.
В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност в отделните структурни звена може да се изграждат комитети, а не групи по условия на труд.

Комитетът включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа.
Работодателят има право да не участва лично в КУТ.

Дейност на КУТ и ГУТ

Комитетите и групите по условия на труд:

 1. Обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й.
 2. Обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите.
 3. Обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите.
 4. Извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост.
 6. Участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

Въпроси и отговори за КУТ и ГУТ

Из рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на МТСП

Въпрос: Може ли служител, който е на граждански договор с работодателя да бъде член на КУТ - представител на работещите?

Отговор: Членовете на КУТ в дадено предприятие се избират по реда на чл.6 от Кодекса на труда, като вида на правоотношението на работника или служителя не е пречка за избирането му за представител на работниците.


Въпрос: Предприятието ни има 5 регионални бази в страната.Всяка от тях има подчинена по една база. Личният състав на базите е от 7 до 12 човека. Имаме изграден КУТ в предприятието с по 1 представител на базите /регионална и подчинена общо/, избран на общо събрание. Необходимо ли е да изграждаме ГУТ в отделните бази.

Отговор: Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ЗЗБУТ, в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души.
Тъй като очевидно отговаряте на това условие, вие вече сте създали комитет по условия на труд. Разпоредбата на чл. 28., ал.1 от ЗЗБУТ изисква групи по условия на труд да се създават както в предприятията с персонал от 5 до 50 работещи, така и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с над 50 души персонал.
Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа – няма пречка това да е същият представител, който е излъчен за КУТ на централно ниво.


Въпрос: Имаме пет човека персонал. Трябва ли да правим група по условия на труд или ще трябва, ако назначим шести работник? Може ли работодателят да определи представителя на работниците със заповед?

Отговор: Съгласно чл.28, ал.1 от ЗЗБУТ, минималният брой работници, при който се изисква формиране на група по условия на труд (ГУТ) в търговски дружества и в други предприятия и организации е от 5 до 50 работещи включително. Следователно може да се приеме, че назначаването на шести човек не е необходимо.
В същия член, ал.2 е посочен съставът на ГУТ, който се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа. Представителят на работниците се избира или определя от общото събрание на работещите, по реда на чл.6 от КТ (ПДР на ЗЗБУТ, Параграф 1, т.2б). В тази връзка определянето и назначаването на представител на работниците от работодателя се счита за неправилно.


Въпрос: Може ли Управител, Ръководител или Специалист на Служба по трудова медицина /СТМ/ да бъде ЧЛЕН на Комитет по условия на труд /КУТ/ в Организация, с която Юридическото лице СТМ има договор за консултации и подпомагане за осигуряване на ЗБУТ?

Отговор: Съставът на КУТ е определен в чл. 27, ал.2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗЗБУТ дава правна възможност в работата на комитетите по условия на труд да участват и представители на контролните органи, на службите по трудова медицина, както и външни експерти. Следователно, няма пречка специалистите от СТМ да участват в работата на КУТ, но не като членове на комитета или като представители на работодателя.

Служба по трудова медицина

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗЗБУТ работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.
За изпълнение на това изискване, работодателите самостоятелно или в съдружие могат да регистрират служба по трудова медицина или да сключат договор с външна служба.
Лечебните заведения могат да създават служби по трудова медицина само като самостоятелни юридически лица.

Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:

 1. осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
 3. приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Службите по трудова медицина подлежат на задължителна регистрация в Министерство на здравеопазването.

Минималният състав на службите по трудова медицина включва:

 • лекар със специалност “трудова медицина” (специалността “Хигиена на труда”, която е съществувала преди 1989 г. , се признава като специалност “Трудова медицина”);
 • инженер с три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
 • технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

Функциите, задачите и задълженията на службите по трудова медицина са описани подробно в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Основните дейности на службите по трудова медицина са:

 1. Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
 2. Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите.
 3. Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск.
 4. Наблюдение на здравното състояние на работещите.
 5. Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Задължения на работодателя спрямо СТМ

За да могат службите по трудова медицина да осъществяват дейността си, в Наредба 3/2008 г. са заложени следните задължения на работодателя:
- да осигури достъп на СТМ до всички работни места;
- да предостави на СТМ техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове;
- да предостави на СТМ следните данни за служителите: трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес, име на личен лекар.

Ако нямате наети работещи, няма на кого да осигурявате обслужване от СТМ (не е необходим договор със СТМ).

Въпроси и отговори за службите по трудова медицина

Из рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Въпрос: Има ли срок за сключване на договор със служба по трудова медицина?

Отговор: В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) не са определени срокове за сключване на договор със службите по трудова медицина. Съгласно чл.25, ал.1 от ЗЗБУТ работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Това е част от задължението на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд (чл.14, ал.1 от ЗЗБУТ).


Въпрос: Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ?

Отговор: Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят./АК /


Въпрос: Здравейте, през 2011 г. сключваме договор с нова служба по трудова медицина. Представителка на новата служба с официално писмо изиска прехвърляне на досиетата на нашите служители от предишната служба, но й беше отказано. Въпросът ми е има ли официален ред за предаване на досиетата и какъв е той?

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина (СТМ) на хартиен и електронен носител по служебен път при прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието. Следователно предишната СТМ, която е обслужва Вашият работодател до 2011 г. трябва да предаде здравните досиета на работещите в предприятието на новата СТМ по служебен път на хартиен и електронен носител./АК/
[/su_tab]

Деклариране на дейността по ЗБУТ

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост подават годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Кой има задължение да подава декларация по чл. 15 ЗЗБУТ?

Задължение за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ имат:

 1. Физически и юридически лица, които:
  • имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
  • имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
  • имат пряко заети лица за провеждане на обучение или практика;
  • в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице (т. нар. граждански договори) – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност.
 2. Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост.
 3. Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други (напр. двама съдружници в ООД, без наети лица).

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация и не се изисква уведомяване.

Формата, съдържанието, редът и начинът на подаване и съхраняване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подадени на място по адрес на регистрация на фирмата или през интернет от сайта на Главна инспекция по труда.

Допълнителни материали

Вашият коментар

6 мнения за “Тема 2. Фирмена политика. Организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ”

 1. 1. Следва ли да преминават първоначално обучение представители на работещите по безопасност и здраве, ако след изтичане на мандата от 4 години са преизбрани от общото събрание?
  2. Респективно представителите на работодателя (ако няма промени), следва ли да се препотвърждават от работодателя отново със заповед, след изтичане на мандата на представителите на работещите?
  3. Представителите на работодателя, ако са едни и същи (от предходния КУТ) следва ли да преминават първоначално обучение при учредяването на новия КУТ – с новите представители на работещите?
  Надявам се да се разбират въпросите и благодаря предварително за отговорите :)

  • Здравейте,
   По Вашите въпроси:

   1. Следва ли да преминават първоначално обучение представители на работещите по безопасност и здраве, ако след изтичане на мандата от 4 години са преизбрани от общото събрание?

   Тълкуванията са разнопосочни, но аз бих се насочила към ново първоначално обучение поради следните две причини:
   – наредбата не поставя изключения. В нея се казва следното: „Чл. 7. (1) Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.“ Няма текст, в който да се казва, че при преизбиране, не се преминава първоначално обучение.
   – има ли сме случаи на предписания от ИТ в тази посока – за ново първоначално обучение.

   2. Респективно представителите на работодателя (ако няма промени), следва ли да се препотвърждават от работодателя отново със заповед, след изтичане на мандата на представителите на работещите?

   Лично моето мнение е, че това не е необходимо. Представителите на работодателя нямат мандат – той може по всяко време да ги сменя и няма нужда да потвърждава своето решение. Няма и конкретен нормативен текст в тази посока.
   Ще споделя обаче, че д-р Евстатиева препоръчва със свикването на общото събрание да се потвърдят отново и представителите на работодателя. Нейният съвет е с цел превенция от недоразумения и други тълкувания от представители на контролния орган.

   3. Представителите на работодателя, ако са едни и същи (от предходния КУТ) следва ли да преминават първоначално обучение при учредяването на новия КУТ – с новите представители на работещите?

   Лично моето мнение е, че в този случай те не попадат в чл. 7, т.е. за тях не е необходимо ново първоначално обучение. За съжаление, обаче отново имаме противоречие с д-р Евстатиева, която предпочита да се застрахова като не дели представителите на работещите и на работодателя. Аргументът е както по въпрос 2 :)

 2. Здравейте,
  В нашия случай фирмите, Електроремонт- Девня“ООД и „Ремонт инженеринг 2000″АД, които са на една територия(в 2 съседни цеха), имат един и същ ОБЗ и ползват една СТМ. Поради това, съгл чл.31, ал.2 от ЗЗБУТ и по съвет на проверяващ инспектор от Инспекцията по труда преди време, ние сме създали един общ КУТ. Сега след като съм изчела повече материали се питам дали е коректно това, тъй като предмета на дейност е различен Какво бихте ме посъветвали?

  • Здравейте,
   напротив, решението е чудесно, а ако следваме ЗЗБУТ буквално, е дори задължително.Съгласно чл. 31, ал. 2 „Когато на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд.“

 3. Здравейте. Имам въпрос. Как ли не го мислих и така и не ми стана ясно. Орган за безопасност и здраве при работа и ГУТ – може ли органът да е член на ГУТ. И за да съм максимално ясна ще дам пример. Управител, началник производство и работник. На н-к производството се пуска заповед да съвместява и да е орган. В същото време той е и представител на работодателя като ръководител на структурно звено – производство. Каква е вярната конфигурация – Орган /н-к производство/ и ГУТ – управител + работник, избран по съответния ред или е възможно Орган/н-к производство/ и ГУТ – н-к производство+работник. Дано съм успяла да обясня дилемата, в която се въртя :)Предварително благодаря за отговора.

  • Здравейте,
   в ЗЗБУТ е казано, че Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и избран представител на работещите. Това е така, защото ГУТ се учредява в два случая:

   1. Във фирма от 5 до 50 човека – тогава в ГУТ задължително участва работодателят и представител на работещите. Вярната конфигурация е Орган /н-к производство/ и ГУТ – управител + работник, избран по съответния ред.

   2. В отделните структурни звена (напр. териториално разделени) на фирма с персонал над 50 човека – в този случай ГУТ се състои от ръководителя на звеното и представител на работещите.
   В този случай е възможно Орган/н-к производство/ и ГУТ – н-к производство+работник.