Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката в областта на общественото здраве и ЗБУТ

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

1. Настоящият регламент установява обща рамка за системно изготвяне на статистика на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд. Статистиката се изготвя в съответствие със стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, стойност — ефикасност и статистическа поверителност.

2. Статистическите данни включват, под формата на хармонизиран общ набор от данни, информация, която се изисква за действието на Общността в областта на общественото здраве, за подкрепа на националните стратегии за развитие на висококачествено, достъпно за всички и устойчиво здравно обслужване, както и за действията на Общността в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

3. Статистиката предоставя данни за структурните показатели, показателите за устойчиво развитие и здравните показатели на Европейската общност (European Community Health Indicators — ECHI), както и за други групи показатели, които е необходимо да бъдат разработени за целите на наблюдението на действията на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистики относно следните области:

  • здравно състояние и фактори от решаващо значение за здравето, както е посочено в приложение I,
  • здравно обслужване, както е посочено в приложение II,
  • причини за смъртни случаи, както е посочено в приложение III,
  • трудови злополуки, както е посочено в приложение IV,
  • професионални заболявания и други свързани с условията на труд здравни проблеми и болести, както е посочено в приложение V.

Виж целия Регламент в EUR-Lex

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар