СТМ – Роля и място при мониториране на здравното състояние на работещите

Презентацията запознава с основните нормативни изисквания, свързани със здравното състояние на работещите и наблюдението, което се извършва от службата по трудова медицина

Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.

Процедура за признаване на професионалните болести

Описание на действията, които следва да се извършват в случаите на диагностициране на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на труд.