Стресът на работното място – предизвикателство и превенция на стресовата ситуация в екипната работа на организацията

Презентация на Илияна Денкова, представена на 18.12.2014 г. във връзка с Проект „Мултиплициране на достоен труд – достоен живот“ DCI NSA-ED/2012/279-811

Автономно рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място. Тълкувателно ръководство на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Настоящото ръководство е разработено от ETUC и ETUI-REHS с финансовата подкрепа на Европейската комисия