Оценка на риска

Нормативни изисквания; Програма; Източници на информация; Планиранетна мерки; Периодичност на оценката на риска.

Психосоциални рискови фактори

Класификация. Психосоциални фактори и здраве. Водещи психосоциални рискове. Ранни/ краткотрайни стрес симптоми.
Дълготрайни стрес симптоми.