ДВ, бр. 4 от 15.1.2016: Подаване на документи по електронен път за лицензии за безопасно използване на ядрената енергия и специализирано обучение за използване на ядрената енергия

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016 г.

Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г. Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

В това известие: Промени, които изискват действие от фирми, които са лицензианти или титуляри на разрешително по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. В брой 82 от 23.10.2015 г.  е обнародвана Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 от 19 октомври 2015 … Read more