Рискове и мерки при експлоатация на асансьори (илюстрирано ръководство)

В настоящото издание са представени 21 ситуации за асансьори, монтирани преди 1999 година, които не са били приведени към необходимото ниво на безопасност според НБСА (SNEL), и при които всяка година в Европа загиват не малък брой хора, а други биват тежко ранени. Всяка картинка онагледява инцидент или опасна ситуация за ползвателите на асансьорни съоръжения, … Read more

ДАМТН: Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

При издаване на разрешение за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, следва да се спазва следното: 1. По отношение организатора на курса за придобиване на правоспособност. Чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), регламентира обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение, които са: професионални гимназии; … Read more

Акумулатори – оловни

Инструкция за безопасна работа и използване на оловни акумулатори Работата и правилното използване на оловните акумулатори не са опасни, осигурявайки предпазни мерки, подходящи помещения и обучение на персонала. Целта на настоящата инструкция е да: 1. Посочи основните опасности, които могат да възникнат. 2. Обърне внимание на предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да … Read more

Безопасна работа с кари – указания за супервайзори

Брой страници: 14 Инцидентите с кари причиняват десетки или стотици смъртни случаи всяка година и още по-голям брой наранявания. Инцидентите често са резултат от нещо повече от „лошо управление“. Употребата на неподходящ тип оборудване, изборът на неподходящо допълнително оборудване или аксе-соари, неподходяща работна среда, безотговорно назначение на работници, недостатъчно обучение на работника и други подобни … Read more

ДВ, бр.60 от 20.7.2018: Облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО

С Постановление № 143 от 13 юли 2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения на наредбите, свързани с безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност. Измененията касаят лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съответните съоръжения … Read more

ДВ, бр. 59 от 17.7.2018: Изменения и допълнения на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Със закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се въвеждат нови изисквания, част от които тепърва предстои да видим в краен вариант поради необходимостта от актуализиране на приложимите за тях наредби. Измененията и допълненията са свързани с: пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели … Read more

Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби? 2. Видове означения 3. Какво казва нормативната база 4. Mеждународни и европейски стандарти за оцветяване на тръбопроводи 5. Оцветяване 6. Сигнални пръстени Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да … Read more

Заваръчен апарат за ММА и TIG заваряване

Инструкция за безопасна работа с апарат за ММА и TIG заваряване Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. … Read more

Продълбочител (Combi-Digger)

Инструкция за безопасна работа с продълбочител Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване I. Условия за използване на работното оборудване. Операторът трябва да премине квалификационно обучение за използването, поддръжката … Read more

Наказателно дело съвместено с граждански иск при трудова злополука

Делото е от 06.06.2017, в което се разглежда наказателно обвинение срещу двама подсъдими за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс (причиняване на смърт) и граждански иск от С.К.А. срещу подс. К.И.Ц., за заплащане на сумата от 30 000 лв. (тридесет хиляди лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди вследствие на смъртта на … Read more