ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Закон за МВР – процедура за издаване на становища за пожарна безопасност

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи са направени допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи. Допълненията нямат нищо общо с личните документи, а касаят дейностите на органите по пожарна безопасност по издаване на становища и сертификата по пожарна безопасност. Добавен е нов чл. 125а, в … Read more

ДВ, бр. 84 от 20.10.2017: Сертификатът за съответствие по пожарна безопасност вече валиден 5 години

В брой 84 от 20.X на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. зареда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)

Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

Нормативно основание: Глава V от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Заповед за определяне на лица за оказване на първа помощ и борба с бедствия, пожари и аварии за строителен обект

Нормативно основание: чл. 16, т.10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ДВ, бр. 33 от 25.04.2017: Допълнения на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. – дейности по пожарна безопасност от търговци

В брой 33 на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Някои от … Read more

ДВ, бр. 21 от 10.03.2017: Изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. – пожарна безопасност при дейности в земеделските земи

В бр. 21 на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

ДВ, бр. 13 от 07.02.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията са направени важни промени в чл. 35 и 36 на Закона за защита при бедствия и добавени изисквания за съгласуване на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ).

ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Промени в Наредба Iz-1971

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ (04.03.2017 г.) Започналите производства по одобряване на … Read more

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за предотвратяване на аварии при търсене, проучване или добив на подземни богатства в Черно море

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Наредбата се приема на … Read more

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Заключителни разпоредби § 1. В Наредбата за изискванията към обхвата … Read more