Тълкувателно решение 8/2013 – включват ли се в работното време почивките за хранене при работа на смени

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене? 2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му? ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 8/2013 гр. София, 14 ноември 2014 год. … Read more

Ръководство за разработване на система за управление на ЗБУТ в строителни фирми

Добре систематизирана информация с контролни въпроси и насоки как да организираме своята работа, така че нещата да се случват дори да не търси официална сертификация по стандарт.

Чек-лист за опасни места „Подхлъзване и спъване“

Чек-листът е разработен и публикуван от Health and Safety Executive с оригинално заглавие: „Slips and trips. Hazard spotting checklist.“ и се разпространява под Open Government Licence v3.0 Линк към оригиналната публикация: http://www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf Преводът е направен от екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Този чек-лист ще Ви помогне да идентифицирате опасности, свързани с подхлъзване и падане … Read more

Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите … Read more

Строителна площадка – товаро-разтоварване и складиране.

Инструкция за безопасност при товаро-разтоварване и складиране на строителната площадка Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи I. Права и задължения. 1. Строителят утвърждава схемата и правилата … Read more

ДВ, бр. 14 от 19.02.2016: Промени в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

Възлагателно писмо за разработване на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: чл. 4 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.