ДВ. бр.91 от 19.11.2019: Изисквания по ЗБУТ към работодателите, които осъществяват дуално обучение

За фирмите, които участват в партньорства за обучение чрез работа (дуално обучение), тази наредба вкарва важно изискване – работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

Заповед за определяне на видовете обучения

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.