Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Приети с решение на Управителния съвет на НАПОО с протокол № 6/24.04.2002 г.

Земеделска техника

Правила по безопасност на труда при работа със земеделска техника Обхват и приложение 1.Правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника уреждат изискванията и задълженията за осигуряване на безопасност при провеждане на земеделска дейност, свързана с почвоподготовката, отглеждането и прибирането на културите, следжътвената им обработка, товаренето, транспортирането, отглеждането на животни (включително и пчели) … Read more

Техника за следжътвена обработка

Инструкция за безопасна работа с техника за следжътвена обработка, съхранение на зърно и подготовка на семена и друга стационарна земеделска техника и съоръжения Специфични изисквания Зърноплощадки 1.Зърното прибрано със зърноприбиращи комбайни да се складира на площадки с асфалтово или бетонно покритие или под навеси с наклон на терена обратен на приемните шахти и с възможност … Read more

Земеделска техника и инструменти

Специфични изисквания за безопасна работа със земеделска техника и инструменти Трактори и самоходна техника Специфични изисквания 1.Преди пускане в експлоатация, тракторите и самоходната техника се проверяват за безопасност при движение и работа и обслужващите техниката работници се запознават с ръководството им за експлоатация и мерките за безопасност. 2.Тракторите и самоходната техника трябва да се придружават … Read more

Техника за напояване на земеделски култури

Инструкция за безопасна работа с техника за напояване на земеделски култури 1.Преди започване на работа (преди всеки поливен сезон) се провежда инструктаж по безопасност на обслужващия персонал . 2.Преди започване на работа да се провери изправността на техниката или инсталацията. Констатираните неизправности се отстраняват веднага. Не се разрешава работа с неизправна техника. 3.При гравитачно напояване … Read more

Техника за сеитба и садене

Инструкция за безопасна работа с техниката за сеитба и садене Специфични изисквания Преди започване на работа с техниката за сеитба и садене операторът проверява: – комплектуването с необходимите предпазни елементи на въртящите се части; -опорните елементи, които при разединяване от енергетичното средство поддържат техниката в устойчиво положение, безопасното, удобното и леко обслужване на механизмите за … Read more

Техника за прибиране на реколтата и приспособления към нея

Инструкция за безопасна работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособления към нея Специфични изисквания 1.Преди започване на работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособленията към нея се проверява за: -знаци отбелязващи опасностите. -изправността на площадките за стъпване и парапетите; -наличието и изправността на системите за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани … Read more

Обработка на почвата и мелиорации

Инструкция за безопасно техника за обработка на почвата и мелиорации Специфични изисквания 1.Прикачването или навесването на техниката към тракторите да се извършва така, че да е невъзможно нежелателно допиране до трактора или между отделната техника включена в сцепката. Операторът да провери преди работа дали механизмите за управление или регулиране са осигурени срещу самоволно освобождаване, преместване … Read more

Oбеззаразяване на семена

Инструкция за безопасна техника за обеззаразяване на семена 1.Обеззаразяването на семена да се извършва само със специална техника. 2.Сухото обеззаразяване на семена се извършва на открито на разстояние, не по-малко от 100 m от жилищни помещения, водоизточници, складове за хранителни продукти и др., а в дъждовно време – под навес. Допуска се третирането на семена … Read more

Програма за периодичен инструктаж

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд