ДВ, бр.36 от 27.4.2018: Правилник – интеграция на хората с увреждания – не касае ЗБУТ

В бр. 36 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 60 от 23 април 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

ДВ, бр. 91 от 14.11.2017: Изм. и доп. на Закон за интеграция на хората с увреждания

В броя е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, които не са свързани с безопасност и здраве при работа. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Наемане на работа на непълнолетни лица

Наемането на работа на непълнолетни лица (под 18 години) е съпроводено с някои допълнителни изисквания към работодателя по отношение на опазване на живота и здравето на лицето, както и с изрично изискване за получаване на разрешение от Инспекция по труда. Нормативна база: Кодекс на труда, Глава петнадесета.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ Раздел … Read more

Съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години

Нормативно основание: Съгласно процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица, един от документите, който се изисква от Инспекция по труда при заявление за разрешение на лице между 14 и 15 години е „Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 … Read more

Декларация от родител /попечител/ настойник за искане на разрешение за наемане на непълнолетно лице

Нормативно основание: чл. 6 на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Предлагане на подходяща работа на лице с предписание за трудоустрояване

Касае се за освобождаване от работа на служителка, която има предписание за трудоустрояване, на основание, че е отказала да заеме предложената й подходяща работа.