Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 431/17.01.2014

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 443/24.03.2016

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Определяне на места за хора с трайни увреждания

Нормативна база: Закон за хората с увреждания – Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. В сила от 01.01.2019 г. Правилник за прилагане на закона – предстои утвърждаване до 31 март 2019 г. Важна бележка:  От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с … Read more

Закон за хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г. В сила от 01.01.2019 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Чл. 2. Законът има за цел да: 1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на … Read more

ДВ, бр.36 от 27.4.2018: Правилник – интеграция на хората с увреждания – не касае ЗБУТ

В бр. 36 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 60 от 23 април 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

ДВ, бр. 91 от 14.11.2017: Изм. и доп. на Закон за интеграция на хората с увреждания

В броя е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, които не са свързани с безопасност и здраве при работа. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Наемане на работа на непълнолетни лица

Наемането на работа на непълнолетни лица (под 18 години) е съпроводено с някои допълнителни изисквания към работодателя по отношение на опазване на живота и здравето на лицето, както и с изрично изискване за получаване на разрешение от Инспекция по труда. Нормативна база: Кодекс на труда, Глава петнадесета.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ Раздел … Read more

Съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години

Нормативно основание: Съгласно процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица, един от документите, който се изисква от Инспекция по труда при заявление за разрешение на лице между 14 и 15 години е „Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 … Read more