ВКС: 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа

РЕЗЮМЕ Решение на ТЕЛК/НЕЛК със 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа. Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК не е изрично посочено, че лицето не може да изпълнява възложената му работа, то работодателят има задължение да го трудоустрои на настоящето работно място. В този случай няма как лицето да бъде уволнено на основание чл. 325, … Read more

ВКС: СТМ не прави преценка дали дадена длъжност е подходяща за трудоустрояване

РЕЗЮМЕ Даденото предписание от ТЕЛК/НЕЛК за преместване на конкретно посочена ТЕЛК/НЕЛК длъжности от списъка по чл. 315 КТ е задължително и не подлежи на допълнителна преценка от службата по трудова медицина или друг орган. От задължителния характер на решението на ТЕЛК и НЕЛК, както и от нормата на чл. 317 от КТ следва, че медицинският … Read more

Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

Нормативно основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Описание: Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона захората с увреждания, работодателите се освобождават от задължението за назначаване на хора ст райни увреждания при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни … Read more

20.06.2019: Публикувани са Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на ЗХУ

В сайта на Инспекция по труда бяха публикувани Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането му. Тези правила са важни, защото определят критериите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания, т. нар. „специфични фактори“ (ЗХУ, чл. 38, ал. … Read more

Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за проверки за прилагане на квотата по ЗХУ

На основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ бр. 27, от 02.04.2019 г. УТВЪРЖДАВАМ: Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Съгласно чл. 28, ал. … Read more

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 16.07.2019

Актуализация 16.07.2019:  Добавката е в оранжево и се отнася до определяне на точния брой лица с трайни увреждания, които трябва да се назначат и уточнения относно плащането на компенсационната вноска. Актуализация 27.06.2019 Процедурата е актуализирана с информация, представена от г-жа Теодора Дичева, директор на дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „Главна инспекция по труда“ в информационни … Read more

ВКС: Какво включва броят на местата за трудоустрояване по чл. 315 КТ

Резюме В броя на работните места, определени от работодателя за заемане от лица с намалена работоспособност по чл. 315 КТ не се включват и работни места за майки с деца до двегодишна възраст. Минималният брой на работните места, определен по списъка съгласно Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. е предназначен за заемане от кръга лица, … Read more

ДВ. бр.27 от 2.04.2019: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Същият е приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г. В § 1 на Заключителните разпоредби на постановлението се отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен другата материя от закона, правилникът урежда условията и реда за … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 431/17.01.2014

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more