Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ? Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на ченове 20—36 и член 44 – прилагат се от 21 октомври 2016 г и чл. 45, параграф 1, който се прилага от 21 март 2018 г. КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА? С него се определят изисквания за проектирането и производството … Read more

Заповед за определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно

Чл. 21. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно, се определят от работодателя със заповед.

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.