Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

В сила на 20 април 2016 г., прилага се от 21 април 2018 г. Членове 20—36 и член 44 се прилагат от 21 октомври 2016 г. Член 45, параграф 1 се прилага 21 март 2018 г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 … Read more

Заповед за определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно

Чл. 21. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно, се определят от работодателя със заповед.

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.