Водачи на автомобили за обществен превоз – Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Инструкция за водачите за спазване на Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници … Read more

ДВ, бр. 94 от 13.11.2018: Заповед № РД-01-879 – застраховка „трудова злополука“

В неофициалния раздел на брой 94 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г. С тази заповед се определят икономическите дейности, в които работодателят има задължение да направи застраховка за риска „трудова злополука“ за 2019-а година. Има четири отпаднали … Read more

Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА На  основание  чл. 276,  ал. 1  от  Кодекса  на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на  Наредба  за  задължително  застраховане  на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед. Министър: Б. Петков Приложение

ДВ, бр. 66 от 10.8.2018: Изменение на Наредба 3/2010 г. за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С тези изменения официално се дооформя нещо, което на практика бе направено още от януари … Read more

Ръководство за правилно документиране на инструктажите

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи. Нормативни изисквания за документиране на инструктажите Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида … Read more

Комитети и Групи по условия на труд

В тази тема: Защо ни е Комитет или Група по условия на труд? Как да учредим КУТ/ГУТ? Обучение на представителите в КУТ/ГУТ. Какво правят КУТ/ГУТ? Как да напишем протокол от заседание на КУТ/ГУТ?